Mondelinge vraag inzake 100.000 groene jobs

8 februari 2011

Mondelinge vraag van mevrouw Karolien Grosemans aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, over "100.000 groene jobs" (nr. 2346)

Karolien Grosemans (N-VA): Naar aanleiding van een Europees congres voor groene energie kondigde de minister aan dat België in de komende tien jaar 100.000 groene jobs kan creëren. Momenteel zijn volgens Ecorys 154.000 personen aan de slag in de groene economie. Wij vinden een groene economie ook belangrijk, maar we willen een realistisch en betaalbaar project om de doelstelling te halen. Volgens Paul de Grauwe klopt het niet dat de groene kaart trekken tot meer jobs zou leiden. In een persbericht zet de minister maatregelen uiteen die de creatie van groene jobs moeten stimuleren. Zij had het bijvoorbeeld over studies met behoud van werkloosheidsuitkering of betaald educatief verlof.

Welke maatregelen overweegt de minister om de groene economie te stimuleren? Op welke termijn kunnen die maatregelen ingevoerd worden? Wat kan de minister inbrengen tegen de kritiek van professor De Grauwe? Wat zullen de stimulerende maatregelen kosten?

Minister Joëlle Milquet: Volgens het Planbureau is het aantal ondernemingen dat zich met ecologische activiteiten bezighoudt, met 44 procent gestegen van 1995 tot 2006. De groene werkgelegenheid is met 40 procent gestegen, veel meer dan de werkgelegenheid in het algemeen. De groene jobs waren een prioritair thema tijdens ons Europees voorzitterschap en we hebben tientallen aanbevelingen voorgesteld. Ik heb ook een nota klaar voor een toekomstige regering. Op federaal niveau zijn er veel mogelijkheden. Nadat de sectoren bepaald zijn waarin een forse groei mogelijk is, wordt er samen met de Gewesten een meerjarig en becijferd steun-, investerings- en opleidingsplan uitgewerkt.

Groene jobs kunnen best in een nationale strategie worden gestimuleerd, omdat de bevoegdheden verspreid zijn. De sectorale fondsen vragen om mensen groene vaardigheden bij te brengen en we moeten daarom veel investeren in opleidingen. In overleg met de sociale partners moeten we de werkplek en de arbeidsorganisatie vergroenen. Met de FOD Financiën moeten we nadenken over eventuele fiscale stimulansen.

Karolien Grosemans (N-VA): Vergroenen is inderdaad een prioriteit en we moeten klaar zijn voor de overgang naar een koolstofarme economie. De minister haalt verscheidene actieterreinen aan en op Belgisch en Europees niveau zijn de uitdagingen op die actieterreinen groot. Ik hoop dat er wat van komt. Ik heb weinig gehoord over het kostenplaatje. Ik neem aan dat er nog maar weinig cijfers voorhanden zijn. We zullen de subsidies onder de loep moeten nemen.