Mondelinge vraag inzake alternatieve taken voor de 'oudere' brandweerlui

20 maart 2012

Mondelinge vraag van mevrouw Karolien Grosemans aan de vice-eersteminister en minister van Pensioenen over "alternatieve taken voor de 'oudere' brandweerlui" (nr. 9404)

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de minister, wij lezen dat in de regering een discussie gevoerd wordt over de pensioenleeftijd en dat iedereen langer moet werken, ook brandweerlui. Nogal wat dagelijkse taken bij de brandweer zijn te zwaar vanaf een bepaalde leeftijd, zo wordt ons voorgehouden. Minister Milquet heeft via een achterpoortje met het zogenaamde “verlof voorafgaand aan het pensioen” een regeling getroffen waardoor die mensen nu kunnen stoppen op de leeftijd van 56 jaar, wat in 2016 zal worden opgetrokken naar 58 jaar.  

Hebt u overlegd met uw collega van Binnenlandse Zaken over de specifieke noden en vragen van de brandweersector? Kan in bijkomende aangepaste jobs worden voorzien voor werknemers die bepaalde fysieke inspanningen minder goed verdragen?  

Minister Vincent Van Quickenborne: De regering is overeengekomen dat voor brandweerlui van 56 jaar en ouder over een systeem van eindeloopbaanregeling zal worden onderhandeld met de gemeenten en de zones, zodat hun op hun vraag een niet-operationele functie overdag of elke andere aangepaste alternatieve functie kan worden aangeboden. Het overleg betreffende het statuut, de opleiding, de veiligheid en het einde van de loopbaan wordt geleid door collega Milquet, minister van Binnenlandse Zaken. De lokale besturen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zullen bij het overleg worden betrokken.  

De mogelijkheid van verlof, voorafgaand aan het pensioen blijft behouden voor de brandweer en is facultatief, elke gemeente beslist daar zelf over en betaalt dat ook zelf. Weliswaar zal de leeftijdsvoorwaarde voor het voorafgaand verlof vanaf 2013 als volgt evolueren: 56,5 in 2013, 57 in 2014, 57,5 in 2015 en 58 jaar vanaf 2016. De leeftijd waarop vrijwillige brandweerlui hun activiteiten moeten stopzetten, zal worden verhoogd van 60 naar 65 jaar. Bovendien zullen de loopbaanjaren als vrijwillige brandweerman meetellen als loopbaanjaren in tantièmes in vijftigsten indien de vrijwillige brandweerman besluit om beroepsbrandweerman te worden.  

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de minister, ik betreur dat niet verder werd gezocht naar aangepaste jobs en dat zij toch nog veel vroeger met pensioen kunnen gaan. De gemeenten zullen de financiële middelen hiervoor moeten ophoesten, terwijl veel gemeenten het financieel al zeer moeilijk hebben in deze tijden. Of zie ik dat nu verkeerd en zal dit niet neerkomen op de gemeenten?  

Minister Vincent Van Quickenborne: De gemeente beslist zelf of ze dergelijk systeem wil invoeren. Als ze niet wil, doet ze het niet. In mijn stad bijvoorbeeld wordt dat niet gedaan. Het is een facultatief systeem en dat zal het ook blijven. Er is dus geen verplichting.