Mondelinge vraag inzake de aangekondigde verstrenging van de inkomensgarantie voor ouderen

2 mei 2012

Mondelinge vraag van mevrouw Karolien Grosemans aan de vice-eersteminister en minister van Pensioenen over "de aangekondigde verstrenging van de inkomensgarantie voor ouderen" (nr. 11069)

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de minister, via de media kondigde u aan dat u het misbruik van het stelsel van de IGO wilde aanpakken door de toekenningsvoorwaarden ten aanzien van niet-EU-burgers te verstrengen. U kaart aan dat een aantal personen haar recht opent op basis van slechts 1 gewerkte dag. U wil de voorwaarden om van de IGO te kunnen genieten tot 312 dagen optrekken. Ik wil de impact van die maatregel kunnen inschatten, daarom mijn vragen.

Hoeveel van de gerechtigden die momenteel een IGO genieten hebben het recht verworven op basis van wat u als sociale shopping omschrijft?

Hoeveel personen hebben minder dan 312 dagen bijgedragen aan de Belgische sociale zekerheid?

Hoeveel zou uw besparing op jaarbasis kunnen opleveren?

Is er een akkoord binnen de regering? Is de maatregel besproken binnen de regering?

Voor wanneer voorziet u de uitvoering van de aangekondigde verstrenging? Wordt er gedacht aan een verstrengde controle van de voorwaarden ten aanzien van EU-burgers en Belgen?

Minister Vincent Van Quickenborne: Jaarlijks opent een vijfduizendtal personen met een loopbaan kleiner dan 312 dagen een recht op een IGO. Een deel daarvan is Belg en EU-burger.

De uitgespaarde bedragen lopen op van 140 000 euro in 2012 tot een klein miljoen euro in 2014. Ons sociaal systeem is te belangrijk om het te laten ondergraven door een mogelijk misbruik, ook al is de groep beperkt.

De maatregel is geen aankondiging, ze is een beslissing van de regering. Ze wordt uitgevoerd via de Programmawet.

Ik denk niet aan het criterium om het recht op een IGO te openen ten aanzien van EU-burgers en Belgen te verstrengen. De Europese wetgeving vraagt trouwens een gelijke behandeling van Belgen en EU-burgers. Daar geldt de regel van 1 dag werken. Bovendien krijgen Belgen in andere EU-landen minstens dezelfde gelijke behandeling als de inwoners van die landen. Deze regels worden dus enkel gewijzigd voor derdelanders.

Karolien Grosemans (N-VA): U spreekt over 5 000 personen maar daar zitten dan ook EU-burgers en Belgen in. Kunt u daar de niet-EU-burgers uit filteren?

Minister Vincent Van Quickenborne: Ik heb die cijfers niet bij maar ik kan ze u wel bezorgen.

Karolien Grosemans (N-VA): Dat lijkt mij toch nuttig.

Vermits u zegt dat de maatregel nodig is neem ik aan dat u weet hoeveel niet-EU-burgers daar recht op hebben.

Minister Vincent Van Quickenborne: De maatregel is er gekomen op vraag van de OCMW’s.

Karolien Grosemans (N-VA): U hebt een akkoord binnen de regering?

Minister Vincent Van Quickenborne: Ja. Absoluut.