Mondelinge vraag inzake de asielzoekers in de kazerne van Houthalen-Helchteren

14 juni 2011

Mondelinge vraavan mevrouw Karolien Grosemans aan de minister van Landsverdediging over "de asielzoekers in de kazerne van Houthalen-Helchteren" (nr. 4777) 

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de minister, op een mondelinge vraag in de commissie voor de Landsverdediging van 11 mei hebt u aangegeven een haalbaarheidsstudie te zullen laten uitvoeren voor de mogelijke uitbreiding van de site in Helchteren. Momenteel vangt de kazerne van Houthalen-Helchteren 550 asielzoekers op. Daarmee zou de maximale bezettingsgraad bereikt zijn.

De kazerne van Helchteren is in concessie gegeven tot 30 november van dit jaar. De burgemeester van Houthalen-Helchteren heeft al aangegeven dat de gemeente juridische stappen zal nemen als de concessie verlengd wordt of als het aantal opvangplaatsen verhoogd wordt.

Ik heb daarover de volgende vragen.

Ten eerste, wanneer verwacht u de resultaten van de haalbaarheidsstudie? Zijn er plannen om het opvangcentrum in Helchteren langer open te houden dan 30 november?

Ten tweede, hebt u al contact opgenomen met de lokale overheden over een mogelijke uitbreiding?

Ten derde, hebt u cijfers van de mogelijke overlast in de omgeving van de kazerne, ten gevolge van het opvangcentrum? Langs welke kanalen kan de lokale bevolking klachten ventileren die voortkomen uit de opvang van asielzoekers in hun buurt? Wat houden die klachten voornamelijk in?

Ten vierde, is er al een advies gevraagd aan het Rode Kruis Vlaanderen dat de asielopvang organiseert? Hoe luidt hun eventueel advies?

Minister Pieter De Crem: Mijnheer de voorzitter, mevrouw Grosemans, ik zou graag een aantal zaken verduidelijken. Defensie heeft sinds 2010 vier militaire kazernes ter beschikking gesteld van Fedasil en het Rode Kruis op vraag van de regering en in het licht van de acute crisis van de opvang van asielzoekers.

Op voorstel van mijn collega-staatssecretaris Courard heeft de Ministerraad van 15 april beslist om de uitbreiding van de huidige opvangcentra te overwegen, alsook de ontwikkeling van toekomstige opvangcentra. De Ministerraad heeft in dit raam beslist om de site van Defensie te Bierset uit te breiden en een screening en haalbaarheidsstudie te vragen met betrekking tot de site van Defensie te Ans en de mogelijke uitbreiding van de site in Helchteren.

Deze screening en haalbaarheidsstudie worden gemaakt door Fedasil en het Rode Kruis onder leiding van de afgevaardigde voor de opvangplaatsen. Defensie levert hierbij haar steun door technische informatie te bezorgen. Het kabinet van de eerste minister heeft aan de afgevaardigde voor de opvangplaatsen gevraagd om tegen 9 juni een rapport op te maken met de bevindingen van de screening en het haalbaarheidsonderzoek alsook met een overzicht van de huidige instroom en uitstroom van de asielzoekers, de aangeboden capaciteit en de geplande evolutie in de komende maanden. Op basis van dit rapport dat binnenkort aan mij zal worden bezorgd, zullen er voorstellen worden gemaakt voor een uitbreiding van de bestaande sites en/of de oprichting van een nieuwe site.

Ik heb geen contact opgenomen met lokale overheden. Dit is de taak van staatssecretaris Courard samen met Fedasil en de afgevaardigde voor de opvangplaatsen. Ik herhaal nogmaals dat Defensie enkel sites ter beschikking stelt en dus niet tussenbeide komt voor al het overige van het dossier.

Ik raad u aan contact op te nemen met de diensten van staatssecretaris Courard om cijfers op te vragen van de mogelijke overlast in de omgeving ten gevolge van het opvangcentrum en over eventuele klachten van de bevolking ten gevolge van de aanwezigheid van het opvangcentrum.

Niettegenstaande de theoretische mogelijkheid om bijkomende gebouwen van het kwartier Helchteren in te richten voor de asielopvang wenst het Rode Kruis geen uitbreiding wegens hoofdzakelijk de beheersbaarheidproblematiek op het terrein zoals te veel nationaliteiten in een te groot aantal tegelijkertijd aanwezig en de impact op de burgergemeenschap in de omgeving.