Mondelinge vraag inzake de besmette labo's

31 januari 2012

Mondelinge vraag van mevrouw Karolien Grosemans aan de heer Pieter De Crem, Minister van Landsverdediging – Besmette labo’s

Karolien Grosemans (N-VA): Geachte meneer de Minister, het afzuigsysteem van de militaire labo’s in Peutie functioneert al twee jaar niet meer. Het gevolg is dat verschillende militairen te kampen kregen met gezondheidsproblemen. De krant De Morgen berichtte op 25 januari dat er al meerderen waarschuwingen zijn geweest, maar dat Defensie toch twee jaar nodig had om het probleem structureel op te lossen.

Het gaat om gevaarlijke kankerverwekkende stoffen waarmee de laboranten in contact kwamen door deze malfunctionerende afzuiger. De veiligheid en gezondheid van onze militairen is een topprioriteit. We begrijpen daarom niet dat Defensie twee jaar nodig had om dit probleem aan te pakken.

Graag had ik de Minster hierover volgende vragen willen stellen: Waarom heeft het twee jaar geduurd vooraleer Defensie met een oplossing kwam? Wat is uw analyse van wat er in dit dossier is fout gelopen? In september 2011 zijn er voor eerst werken geweest in de labo’s, deze maakten het probleem enkel nog erger. Hoeveel hebben deze werken gekost? Bij wie ligt de fout dat deze werken het probleem niet hebben aangepakt, maar zelfs hebben verergerd? Wat zijn de kosten om de labo’s terug operationeel te krijgen? Wanneer zouden de labo’s terug geopend kunnen worden? Hoeveel klachten zijn er binnengekomen bij Defensie over deze niet-functionerende afzuiger? Hoeveel militairen/werknemers hiervan hadden gezondheidsklachten? Wat was de ernstgraad? Zijn er schadeclaims door gedeputeerde personeelsleden?

Minister Pieter De Crem: Begin 2010 werd er bij enkele werknemers van een laboratorium van Defensie te Peutie een verhoogde cholinesterase-waarde in het bloed vastgesteld. Daarom werd een toestel voor analyse van gasolie in een apart lokaal opgesteld. De zesmaandelijkse opvolging van de laboranten heeft aangetoond dat de cholinesterase-waarde zich normaliseerden.

Toch waren in het gebouw nog altijd afzuiggassen te ruiken. Controlemetingen wezen uit dat de concentraties aan schadelijke stoffen ver onder de toegelaten waarden lagen. Toch werden in september 2011 de uitlaatpijpen van de afzuigkasten verlengd. Het probleem bleek echter niet opgelost te zijn omwille van een niet optimale trekkracht van de afzuigkasten. Het valt echter niet aan te tonen dat de werken de problemen zouden hebben verergerd. Onmiddellijk werd een offerte aan de onderhoudsfirma gevraagd en werd beslist om een aantal analyses niet langer zelf uit te voeren maar uit te besteden. Drie van de achttien afzuigkasten werden buiten dienst gesteld.

Omdat bij een recente inspectie door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg bleek dat bepaalde explosieveiligheidsdocumenten en een zoneringsdossier ontbraken, heeft de Chef Defensie op 17 januari 2012 beslist om de installatie tijdelijk te sluiten.

Na een klacht van de ACOD is de interne arbeidsinspectie tot de vaststelling gekomen dat de gemeten waarde ver onder de wettelijke limietwaarden bleven. Waarden die de wettelijke limietwaarden zouden overschrijden, werden ook niet vastgesteld door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Bovendien heeft de arbeidsinspectie de plicht om een maatregel op te leggen indien zij van mening is dat het welzijn ernstig in het gedrang wordt gebracht.

Er zijn bij het personeel geen symptomen vastgesteld die het gevolg zouden zijn van het herhaaldelijk inademen van dampen of gassen. Noch de interne arbeidsinspectie, noch de juridische dienst van Defensie heeft klachten of schadeclaims van werknemers ontvangen naar aanleiding van gebreken in het afzuigsysteem.

Het verlengen van de afvoerpijpen heeft in totaal 48.950 euro, exclusief btw, gekost. De bijkomende werken worden op 20.000 euro geraamd.

Voor de installatie opnieuw in gebruik zal worden genomen, wordt ze gecontroleerd door de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk. Het is momenteel nog niet mogelijk om te zeggen wanneer de installatie opnieuw in gebruik zal worden genomen.