Mondelinge vraag inzake de besprekingen tussen de RJV en de FOD Financiën over de beslaglegging op het vakantiegeld via een elektronische flux

26 april 2011

Mondelinge vraag van mevrouw Karolien Grosemans aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over "de besprekingen tussen de RJV en de FOD Financiën over de beslaglegging op het vakantiegeld via een elektronische flux" (nr. 3129)

Karolien Grosemans (N-VA): Mevrouw de minister, bij de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie wordt er werk gemaakt van administratieve vereenvoudigingen. In 2010 werd gestart met een project dat te maken heeft met de vereenvoudiging van de beslaglegging op vakantiegeld door de belastingen. De bedoeling is de huidige procedure te vervangen door een elektronische flux. Hiervoor is een samenwerking met de FOD Financiën nodig.

De administrateur-generaal en de adjunct-administrateur-generaal van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie hebben in het jaarverslag 2010 van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie de volgende tekst laten optekenen: “De besprekingen met de FOD Financiën konden in 2010 niet tot een goed einde gebracht worden.” Men hoopt dat het in 2011 wel zal lukken. Mevrouw de minister, ik wil u hierover de volgende vragen stellen.

Wat is er fout gelopen met de besprekingen tussen de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie en de FOD Financiën? Welke maatregelen worden er genomen om deze administratieve vereenvoudiging door te voeren? Was er in de bestuursovereenkomst voorzien in het uitvoeren van een voorafgaande studie door het Agentschap voor Administratieve Vereenvoudiging? Ten slotte, kunt u er een tijdsschema op plakken?

Minister Joëlle Milquet: Mijnheer de voorzitter, mevrouw Grosemans, er is geen probleem geweest in de besprekingen tussen de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie en de FOD Financiën in het dossier over de administratieve vereenvoudiging van de beslagleggingen die door de fiscale administratie op het vakantiegeld worden uitgevoerd.

Integendeel, de FOD Financiën heeft in het raam van de eerste contacten over de mogelijkheden van deze informatisering evenveel samengewerkt met de RJV als in een tweede fase om de haalbaarheden te verfijnen met de diensten voor administratieve vereenvoudiging.

De omvang en complexiteit van het project maken echter een grondige analyse om de haalbaarheid te bepalen – technisch, informatica, eventuele wetswijzigingen, werklast – noodzakelijk.

De bestuursovereenkomst van de RJV bevat de doelstelling ‘actief deelnemen aan de creatie van een nieuwe geïnformatiseerde gegevensstroom met betrekking tot de beslagleggingen op de vakantiegelden om een gepaste informaticaoplossing tot stand te brengen, waarmee de dossiers op een meer eenvoudige en efficiënte manier beheerd kunnen worden ’.

Het initiatief om de gegevensstroom van de beslagleggingen op de vakantiegelden te vereenvoudigen door over te gaan op documenten op papier naar geïnformatiseerde bestanden komt effectief de RJV toe. Dat project reikt echter veel verder dan het kader van het jaarlijkse vakantiestelsel van het gezin.  Ook andere openbare instellingen van sociale zekerheid zijn betrokken en kunnen als gecedeerde schuldenaars betrokken zijn.

Daarom werd contact opgenomen met de dienst voor administratieve vereenvoudiging die dat dossier opvolgt en contacten legt om tot een globale oplossing te komen. In dat kader heeft de dienst voor administratieve vereenvoudiging een voorstudie uitgevoerd om de beste aanpak te bepalen vooral voor de flux van de beslagleggingen die van Financiën komt. De lay-out die voor dat type van verslag wordt gebruikt, is immers gestandaardiseerd in tegenstelling tot de documenten die van de bankinstellingen uitgaan.

De RJV blijft actief deelnemen aan het project maar is niet de baas over de planning van de uitvoering. Momenteel onderzoekt men de haalbaarheid voor de verschillende tussenkomende partijen.