Mondelinge vraag inzake de bevriezing van uitgaven

24 oktober 2012

Mondelinge vraag van mevrouw Karolien Grosemans aan de minister van Landsverdediging over "de bevriezing van uitgaven" (nr. 13651)

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de minister, vorige week is de regering-Di Rupo begonnen met de jaarlijkse begrotingsoefeningen. Om de begroting voor 2012 bij te sturen moest dit jaar nog 811 miljoen euro worden gezocht. Dat bedrag is intussen gevonden. Eén van de maatregelen is de bevriezing van elke nietnoodzakelijke uitgave.

Mijnheer de minister, ik wil graag de impact van deze beslissing op het departement Defensie kennen. Worden er uitgavenposten van Defensie bevroren? Indien ja, welke? Over hoeveel miljoen euro gaat het?

Heeft deze maatregel een impact op de lopende bepalingen? Kan de maatregel tot gevolg hebben dat Defensie boetes moet betalen voor het laattijdig aflossen van schulden? Daar wil ik graag duidelijkheid over omdat daarover in de pers zeer onduidelijke  en  tegenstrijdige  berichten verschijnen.

Mijnheer de minister, zult u voet bij stuk houden wanneer uw regeringspartners aandringen voor verdere besparingen bij Defensie of voor aanpassingen van uw investeringsplannen? Zijn die voor u bespreekbaar? Kunt u tegenover deze commissie het engagement aangaan dat er op het vlak van Defensie geen verdere besparingen zullen plaatsvinden?

Minister Pieter De Crem: Mevrouw Grosemans, de regering is in het Stabiliteitsprogramma het engagement aangegaan in 2012 het vorderingssaldo voor de gezamenlijke overheid te beperken tot een tekort van 2,8 % van het bruto binnenlands product. Dat is wat Europa van België verwacht.

Met een bijkomende besparing van 800 miljoen is de begroting voor 2012 op koers gehouden. Daarom heeft het kernkabinet vorige week de uitvoering van de begroting voor 2012 dan ook even on hold geplaatst, in afwachting van de bijkomende maatregelen. Ik hoef u natuurlijk niet te vertellen dat er op twee maanden van het jaareinde weinig mirakeloplossingen zijn.

Aan de uitgavenzijde heeft de Ministerraad in september op de begrotingsaanpassingen geanticipeerd en aan de verschillende regeringsleden gevraagd welk deel van hun budget samendrukbaar was. Ik heb mijn departement opgedragen deze oefening op doortastende wijze te doen en er in elk geval op toe te zien dat alle betalingsverplichtingen zouden worden nagekomen om boetes te vermijden, alsook om erop toe te zien dat de regeringsbeslissing inzake de investeringsschijf voor 2012 onverkort zou worden uitgevoerd.

Ook andere regeringsleden hebben intussen hun cijfers bezorgd aan de minister van Begroting, met advies van de inspecteur van Financiën.

De eventuele bevriezing van de samendrukbare uitgaven heeft geen noemenswaardige gevolgen voor de werking van het departement, de verplichtingen of de investeringen. Deze maatregelen treffen uiteraard het geheel van de federale departementen, en niet alleen Defensie. Ik neem aan dat u vanmorgen via de pers hebt vernomen dat de regering intussen is overgegaan tot de bevriezing van de samendrukbare uitgaven, en dat Defensie een “bijkomende bijdrage” levert van 40 miljoen euro, en dit omdat de levering van de tweede transporthelikopter NH-90 niet meer in 2012 kan gebeuren, wat in toepassing van de Europese regelgeving een positieve impact heeft op het vorderingssaldo van 2012.

Het gaat hier dus niet om een budgettaire coupure maar eenboekhoudkundige operatie die ESR-conform is. Er worden in elk geval geen facturen doorgeschoven. Dat is wat er zich heeft voltrokken.

Als u mij vraagt of ik voet bij stuk zal houden om geen verdere besparing bij Defensie door te voeren, dan kan ik u in elk geval verzekeren dat ik het departement zoveel mogelijk zal proberen te vrijwaren van drastische budgettaire ingrepen. Tegelijk moet u toch ook wel beseffen dat ik mij ten aanzien van deze commissie onmogelijk ertoe kan engageren dat Defensie de dans integraal zal ontspringen. Ik vind het trouwens belangrijk dat wij ons engagement en onze geloofwaardigheid naar Europa toe kunnen behouden.

Ik wil met de commissie wel een inspanningsverbintenis aangaan om de gevolgen van mogelijke maatregelen voor Defensie zo beperkt mogelijk te houden. Ik kan echter ook niet blind zijn voor de budgettaire realiteit waarin ons land zich vandaag bevindt. Ik zal de regering in elk geval duidelijk aangeven wat de concrete gevolgen zouden kunnen zijn voor Defensie. Ik zal ook herhalen dat Defensie in het verleden al veel heeft bijgedragen aan de sanering van de publieke financiën. Ik zal wijzen op de bijzondere inspanningen van dit jaar.

Tenslotte zal ik er de regering nog eens aan herinneren dat zij een investeringsschijf  2012  heeft  goedgekeurd  en  dat  de aankoopprocedures lopende zijn. Misschien moeten andere departementen ook maar eens een voorbeeld nemen aan de permanente rationaliseringen bij Defensie, niet het minst op het vlak van personeel.

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de minister, ik dank voor uw duidelijkheid. Wij hadden inderdaad een aantal bekommernissen. Wij vreesden voor boetes voor het laattijdig aflossen en de laattijdige levering van materiaal maar dat zou dus niet in het gedrang komen. U hebt gelijk als u zegt dat er meerdere departementen zijn. Defensie wordt altijd heel snel gevonden. Wij hebben al herhaaldelijk gezegd dat Defensie genoeg heeft bijgedragen. Uw departement heeft een grote onderscheiding behaald wat betreft besparingen.

Wij houden ons hart vast voor de begroting 2013 en hopen dat u uw been stijf houdt en telkens herhaalt "on a déjà donné!".