Mondelinge vraag inzake de bijkomende besparingen bij Defensie

9 juli 2013

Mondelinge vraag van mevrouw Karolien Grosemans aan de vice-eersteminister en minister van Landsverdediging over "de bijkomende besparingen bij Defensie" (nr. 19051)

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, op 1 juli werden de resultaten van de jongste begrotingsgesprekken aan de pers voorgesteld. Defensie kon de dans niet ontspringen en moet opnieuw besparen. Dit keer zou het om ongeveer 50 miljoen euro gaan. Dat brengt de besparingen op het budget van Landsverdediging voor 2013 op 175 miljoen euro. Voor 2014 wordt er bij defensie alvast voor 125 miljoen euro gesnoeid.

Mijnheer de minister, kunt u meer uitleg geven over de bijkomende besparingen bij Landsverdediging? Gaat het om structurele of om ad-hocmaatregelen?

Welke posten zullen moeten inleveren? Waarom werd er besloten om op deze posten te besparen? Worden er investeringsprogramma’s uitgesteld of afgeblazen? Waarom moest defensie opnieuw inleveren?

Volgens de militaire vakbond ACMP had Defensie na de vorige onderhandelingen over de begrotingscontrole voor 2013 in totaal al 183,3 miljoen euro aan besparingen geraamd. Kunt u hierover meer uitleg geven?

Minister Pieter De Crem: Mijnheer de voorzitter, collega’s Grosemans en Ponthier, het begrotingsakkoord dat op de volgende Ministerraad formeel zal worden goedgekeurd bevat uitsluitend structurele maatregelen en slaat op 750 miljoen euro voor de begroting van 2013, en bijna 2,4 miljard euro voor de begroting van 2014.

Een deel van de inspanningen om beide begrotingen op koers te houden wordt geleverd door Defensie. Het gaat evenwel niet om een besparing van 50 en 125 miljoen euro maar om beduidend minder. Het exacte bedrag moet nog worden bepaald, daar de besliste inspanning gesolidariseerd wordt onder de departementen Landsverdediging, Financiën, Regie der Gebouwen, en P&O.

Op dit moment kan ik niet veel meer zeggen dan dat Defensie op structurele wijze bijdraagt aan de sanering, maar hoeveel is nog niet precies bepaald. Bijgevolg zijn ook de begrotingsposten waarop zal worden bespaard nog niet bepaald.

Mevrouw Grosemans, u had het over een budgettaire inspanning van 153,3 miljoen euro voor de begroting van 2013. Dit bedrag hebt u van de militaire vakbond ACMP. Ik kom ook tot dit bedrag door de optelsom te maken van alle regeringsbeslissingen van deze legislatuur die een impact hadden op de begroting van 2013.

Op de lopende begroting 2013 levert Defensie 125 miljoen euro in als gevolg van de algemene, specifieke maatregelen, beslist in het kader van het regeerakkoord van eind december 2011. Vervolgens werd bij de opmaak van de begroting 2013 bijkomend 33 miljoen euro bespaard bij Defensie en nog eens 25 miljoen euro bij de eerste wijziging van maart van dit jaar. Samen is dit goed voor 183 miljoen euro.

Ik kan niet ontkennen dat dit zeer substantiële inspanningen zijn en ik heb dit dan ook herhaald ten aanzien van de regering. Nogmaals, de bijkomende besparing voor dit jaar is op een gedeelde budget- en kredietlijn die wordt gedeeld door Landsverdediging, Financiën, de Regie der Gebouwen en P&O.

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord.

Ik stel gewoon vast dat dit de zoveelste besparingsronde is waarbij Defensie in de klappen deelt. Na elke besparingsronde zegt u dat het om een realistisch bedrag gaat. De gevolgen blijven volgens u beperkt en er wordt niet geraakt aan de operationele aard noch aan het paraat houden van de troepen.

Als Defensie zich toch kan permitteren om die miljoenen op die plaatsen weg te schrapen, waarom werd dit bedrag in het verleden dan niet vrijgemaakt om te kunnen investeren in Defensie?

Minister Pieter De Crem: Het personeel. Wage and age.

Karolien Grosemans (N-VA): De militairen geloven in elk geval al lang niet meer in dit mantra. Ik spreek met militairen die slechts tot één conclusie komen, met name dat het kalf in snel tempo aan het verdrinken is.