Mondelinge vraag inzake de bijkomende besparingen bij Defensie

29 mei 2013

Mondelinge vraag van mevrouw Karolien Grosemans aan de vice-eersteminister en minister van Landsverdediging over "de bijkomende besparingen bij Defensie" (nr. 17757)

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, naar aanleiding van mijn eerste vraag over de bijkomende besparingen in Defensie, hebt u in de commissievergadering van 16 april gezegd dat uw departement een specifieke structurele besparing van 25 miljoen euro werd opgelegd. Meer uitleg kon u toen niet geven omdat de notificaties aangaande de conclaafbeslissingen nog verder moesten worden uitgewerkt in verschillende werkgroepen. Op basis van die notificaties zou de Defensiestaf u vervolgens voorstellen doen inzake de opgelegde besparing.

Mijnheer de minister, graag kom ik op dat onderwerp terug voor een stand van zaken.

Zijn de werkgroepen klaar met het uitwerken van de notificaties? Zo ja, kunt u dan meer uitleg geven over die besparingen van Defensie?

Is er nog steeds sprake van een structurele besparing?

Welke posten zullen moeten inleveren? Wat zijn de gevolgen daarvan op langere termijn?

Is er sprake van bevriezingen van kredieten? Zo ja, over welke uitgavenposten gaat het? Zo neen, wanneer denkt u de notificaties te kunnen verwachten? Kunt u desondanks al meer concrete informatie geven over die bijkomende besparingen?

Minister Pieter De Crem: Mijnheer de voorzitter, mevrouw Grosemans, ik kan u bevestigen dat de Ministerraad op 26 april laatstleden de notificaties van de begrotingscontrole 2013 heeft goedgekeurd. De begrotingsnotificaties bevestigen, zoals aangekondigd, dat Defensie buiten de algemene maatregelen blijft van 0,4 besparing op de personeelskosten en 1 besparing op de werkingskredieten.

De krijgsmacht wordt onderworpen aan een specifieke en nominale besparing van 25 miljoen euro en bepaalt zelf de uitwerking van die maatregel, conform het enveloppeprincipe.

Ik heb inmiddels van de staf een voorstel tot besparing ontvangen en ook goedgekeurd. De besparing wordt verdeeld over de verschillende uitgavendomeinen.

De personeelskredieten zullen verlaagd worden met 4 miljoen euro, wat een vermindering betekent met ongeveer 0,2 %. 2 miljoen euro in de rubriek bezoldiging van het burgerpersoneel is een realistisch bedrag op basis van een geactualiseerde stand aangaande de uitvoering van het personeelsplan.

De overige twee miljoen zullen worden gespreid door het aantal mandagen dat men besteedt aan training te laten overeenstemmen met het volume aan trainingsprestaties van vorig jaar en deze dus niet te verhogen. Dit heeft niet het minste effect op de paraatstelling van de troepen.

Het grootste aandeel van de besparing komt ten laste van de werkingskredieten, namelijk 15,7 miljoen euro. Dit voor 5,5 miljoen euro op de bestaansmiddelenprogramma’s – elektriciteit, gas en water – terwijl 10,2 miljoen euro een aanpassing betreft van de kredieten aan de in 2012 geplaatste bestellingen. De investeringkredieten worden verlaagd met 2,3 miljoen euro. Dit betreft voor 1 miljoen euro het programma voor de courante investeringen en de aanpassing in de aankoopprocedure van een gebouw voor 1,3 miljoen euro. De vermindering van de kredieten is structureel zoals aangehaald door het geachte lid.

De gevolgen van deze maatregel voor de periode na 2013 werden onderzocht in het raam van de opmaak van de voorafbeelding van de begroting 2014. Het voorstel 2014 dat mijn departement voorbereidt voor de technische begrotingsbilaterales van juni is een voorstel in evenwicht dat rekening houdt met de structurele maatregel van 2013 en de budgettaire haalbaarheid van het investeringsplan eveneens garandeert.

Ten slotte meld ik u nog dat het bedrag van de geblokkeerde kredieten in uitvoering van de beslissingen, genomen naar aanleiding van de opmaak van de initiële begroting in 2013, niet werd gewijzigd naar aanleiding van de begrotingscontrole.

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw uitgebreid en gedetailleerd antwoord. Ik had de moed al opgegeven, na twee maanden zoeken in de verschillende werkgroepen.

Ik ben blij dat er nu duidelijkheid is. Het is belangrijk voor Defensie dat ze weten waar ze aan toe zijn.

Ik wil toch nog eens herhalen dat met de besparingsmaatregelen die begin dit jaar zijn aangekondigd, het totaal budget voor Defensie in 2013 met 125 miljoen euro is gedaald. Ik hoop dat het nu zal stoppen.