Mondelinge vraag inzake de bijkomende besparingen bij Defensie

16 april 2013

Mondelinge vraag van mevrouw Karolien Grosemans aan de vice-eersteminister en minister van Landsverdediging over "de bijkomende besparingen bij Defensie" (nr. 17037)

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de minister, op30 maart werden de onderhandelingen over de nieuwe begrotingscontrole afgerond en werden de resultaten daarvan voorgesteld aan de pers. Defensie moet opnieuw geld ophoesten. Deze keer gaat het over een bijkomend bedrag van 25 miljoen euro. Met de besparingsmaatregelen die begin dit jaar werden afgekondigd, is het totale budget voor Defensie dus met 125 miljoen euro gedaald in 2013 alleen al.

Kunt u meer uitleg geven bij de besparingen van Defensie? Welke posten zullen moeten inleveren? Wat zijn de gevolgen hiervan op langere termijn?

Blijft het investeringsplan 2012-2014 nog steeds ongeschonden of werd er besloten om programma’s uit te stellen of zelfs af te blazen?

Waarom heeft Defensie opnieuw geld moeten inleveren? Wie heeft er tijdens de onderhandelingen op aangedrongen dat Defensie, ondanks de eerdere inspanningen, opnieuw geld zou moeten inleveren?

Waar ligt volgens de minister de ondergrens van het Defensiebudget, willen we nog een werkbaar leger hebben?

(Wegens een technisch mankement bij de geluidsopname volgt hier het antwoord van de minister zoals het de diensten van de Kamer schriftelijk werd bezorgd)

Minister Pieter De Crem: Het begrotingsconclaaf over de eerste bijsturing van het budget 2013 heeft Defensie een specifieke structurele besparing opgelegd van 25 miljoen euro.

De notificaties met betrekking tot de conclaafbeslissingen worden nu verder uitgewerkt in verschillende werkgroepen. Op basis van deze notificaties zal de staf mij voorstellen doen met betrekking tot de opgelegde besparing. Hierbij worden in de eerste plaats de operaties en de investeringen gevrijwaard.

Mevrouw Grosemans, wat uw ‘waarom’- en ‘wie’-vraag betreft: conclaafbeslissingen zijn beslissingen die in consensus worden genomen na grondige besprekingen van de diverse voorgestelde maatregelen.

Ten slotte, u vraagt mij wat de ondergrens is van het defensiebudget. Op die vraag zou ik laconiek kunnen antwoorden dat die nul is. De ondergrens van het defensiebudget is het bedrag dat de politieke overheid wil toewijzen om de uitgaven verbonden aan de in consensus toegewezen opdrachten te dekken.

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de minister, wij hebben geen antwoord gekregen. Ik had daarvoor gevreesd.

U zegt dat het nog allemaal moet worden besproken in werkgroepen. U begint te lijken op minister Milquet, die ook altijd alles in werkgroepen parkeert.

Wij kunnen maar een zaak onthouden, met name dat onder uw ministerschap het budget van Landsverdediging tot nul kan worden gereduceerd. Dan bent u op de goede weg.