Mondelinge vraag inzake de bijsturing van de pensioenhervorming na sociaal overleg

20 maart 2012

Mondelinge vraag van mevrouw Karolien Grosemans aan de vice-eersteminister en minister van Pensioenen over "de bijsturing van de pensioenhervorming na sociaal overleg" (nr. 9219)

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, na overleg met de sociale partners zullen overgangsmaatregelen voorgesteld worden die de gevolgen van de eerdere beslissingen rond de pensioenen, de wet van 22 december houdende diverse bepalingen, zullen matigen. De principes die vooruitgeschoven werden met betrekking tot langer werken en later met pensioen gaan, worden voor bepaalde groepen gemilderd. 

Ik heb deze vraag een tijdje geleden ingediend. Ondertussen hebben wij natuurlijk reeds een aantal antwoorden gekregen in de pers. Misschien kunt u toch nog een stand van zaken geven, aangezien u natuurlijk over de laatste informatie beschikt. 

Mijnheer de minister, voor welke categorieën van werknemers, zelfstandigen of ambtenaren stuurt u bij middels het pakket aan overgangsbepalingen dat voorligt, ten aanzien van de principes zoals die vervat zijn in de bovengenoemde wet? 

Kunt u per categorie specificeren waaruit deze bijsturing bestaat? 

Hoe werd het pakket aan overgangsmaatregelen door de diverse sociale partners onthaald? 

Minister Vincent Van Quickenborne: Mijnheer de voorzitter, het sociaal overleg werd de voorbije maanden intens gevoerd, zowel in de privé-sector als in de publieke sector. Op basis van dit overleg worden nu de overgangsmaatregelen in wetteksten en uitvoeringsbesluiten gegoten. Ook hier schieten de werkzaamheden goed op, zowel in de privé- als in de publieke sector. 

De teksten inzake de privé-sector worden nu besproken in de regering en zullen op korte termijn worden voorgelegd aan het beheerscomité van de RVP. 

De teksten inzake de publieke sector hebben wat meer tijd gevergd, wegens een grotere complexiteit. Niettemin verwacht ik dat de besprekingen in de regering nog deze week zullen kunnen aanvatten. Nadien zal er verder onderhandeld worden in het Comité A. 

Ik kan u reeds meegeven dat de volgende overgangsmaatregelen deel zullen uitmaken van het pakket, en dit zowel voor ambtenaren als voor werknemers. 

Ten eerste, personen die ten laatste op 31 december 2012 onder de oude regeling voldoen aan de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden om met vervroegd pensioen te gaan, zullen op elk vrij gekozen ogenblik vanaf 1 januari 2013 met vervroegd pensioen kunnen gaan. 

Op die manier worden mensen die langer blijven werken niet gestraft en vermijden we een negatieve incentive die mensen ertoe zou aanzetten vroeger uit te treden. 

Ten tweede, wie 57 jaar is en minstens een loopbaan van 32 jaar heeft, zal onder de nieuwe regeling nooit meer dan twee jaar langer moeten werken dan onder de oude regeling in de privésector. Mensen die relatief kort bij hun pensioen stonden in de oude regeling zullen dus wel een extra inspanning moeten doen maar tegelijkertijd zien ze hun verwachtingspatroon inzake pensioenleeftijd niet al te sterk doorbroken. 

Ten derde voorzien we ook vervroegde uittredingsmaatregelen voor mensen met lange loopbanen. In de publieke sector wordt in specifieke overgangsmaatregelen voorzien voor ambtenaren met gunstige tantièmes van 1/50 en 1/55. Deze overgangsmaatregelen komen erop neer dat de pensioenleeftijd opschuift naar 62, maar dat de loopbaanvoorwaarden een geleidelijker groeipad zullen kennen dat rekening houdt met de tantièmes. 

Gezien de werkzaamheden in de hervorming van de eerste pijler en de te nemen overgangsmaatregelen goed vorderen, verwacht ik dat het dossier op korte termijn zal kunnen afgerond worden waarna ik het Parlement een volledig overzicht zal voorstellen van de voorgestelde maatregelen. 

Voor wat betreft de privésector hebben we vermoedelijk nog twee weken nodig. Wat de publieke sector betreft, zal de uitwerking van de maatregelen en het verdere overleg iets meer tijd vergen, ook al omdat de formele procedureregels van het Comité A gerespecteerd moeten worden. 

Een schema van de 1/50 en 1/55 kan ik u bezorgen zodat u de regels ter zake kan bestuderen. 

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de minister, ik dank u voor de informatie die ik graag schriftelijk zou ontvangen. 

Meneer de minister, u hebt in volle vaart eigenlijk maatregelen uitgewerkt, namelijk dat we met z’n allen langer moeten werken. Nu hebt u het over een hele reeks uitzonderingen waarvan ik denk dat ze die maatregel zullen uithollen. Is er nu nog sprake van een grote hervorming van ons pensioensysteem? Zullen we onze pensioenen betaalbaar kunnen houden? Ik zal daarop in een van mijn volgende vragen nog terugkomen. Ik zal het nu hierbij laten.