Mondelinge vraag inzake de botsing van een Belgische F-16 met hoogspanningskabels in Marokko

13 juli 2011

Mondelinge vraag van mevrouw Karolien Grosemans aan de minister van Landsverdediging over "de botsing van een Belgische F-16 met hoogspanningskabels in Marokko" (nr. 5838)

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, eind 2010 zette een botsing van een Belgische F-16 met hoogspanningskabels delen van Marokko en Algerije zonder stroom. Ook de F-16 liep schade op.

Er zou van zogenaamd Top Gungedrag sprake zijn geweest.

Het betrof zowat de eerste vraag die ik in de commissie voor de Landsverdediging stelde. Ik herinner het mij nog heel goed, omdat u toen ook een stukje uit de film “Top Gun” hebt gezongen.

Mijnheer de minister, u kunt overigens heel mooi zingen.

Minister Pieter De Crem: U hebt het over “Take my breath away”. Ik heb Tom Cruise en Kelly McGillis geparafraseerd. Dat was iets anders.

Karolien Grosemans (N-VA): Het was niettemin indrukwekkend.

In uw antwoord op mijn vraag liet u alvast weten dat het ongeval, dat van 11 november 2010 dateerde, tijdens een intensieve oefenperiode gebeurde, met onder meer vluchten op heel lage hoogte vanuit de luchtmachtbasis van Sidi Slimane in het noorden van Marokko.

Aangezien het onderzoek nog lopende was, kon u toen geen nadere informatie mededelen.

Mijnheer de minister, wij zijn nu acht maanden later.

Is het onderzoek op dit ogenblik afgerond? Zoniet, kunt u mij dan vertellen wanneer dat zal gebeuren? Indien ja, kan u mij iets meer over het onderzoek vertellen?

Ik dank u voor uw antwoord.

Minister Pieter De Crem: Mijnheer de voorzitter, ik zal op de vragen die mij worden gesteld alle antwoorden geven die mij in functie van het bewuste incident zijn toegelaten te geven.

Het ongeval op 11 november 2010 met de F-16 in Marokko is gebeurd tijdens een intensieve oefenperiode met vluchten op zeer lage hoogte vanuit de luchtmachtbasis van Sidi Slimane in het noorden van Marokko.

Het vliegveiligheidsdossier dat als gevolg van het ongeval binnen de dienst Aviation Safety Directorate van Defensie automatisch werd opgestart, is deze week gefinaliseerd. Het wordt via de hiërarchische weg aan mijzelf en aan de bevoegde diensten bij Defensie bezorgd.

De besluiten in het dossier dienen uiteraard als vertrouwelijk te worden behandeld. Zij zullen, eens zij door mij zijn gekend, aan de commissie worden medegedeeld.

Ondertussen werd, zoals reeds werd gesteld, ook een disciplinair onderzoek opgestart. Bedoeld onderzoek werd midden juni 2011 afgerond. De besluiten, met een voorstel tot disciplinaire straf, werden mij bezorgd. Een disciplinaire straf werd opgelegd.

Het schadeclaimdossier van de Marokkaanse overheid werd afgesloten en aan de Algemene Directie Juridische Steun en Bemiddeling van Defensie bezorgd. Het totale schadebedrag bedraagt 556 725 dirhams of 49 500 euro.

Ik kan u mededelen, waarmee ik ook tot het uiterste ga van wat ik u ter zake kan mededelen, dat in het bedoelde dossier een schorsing van een maand uit de categorie van varend personeel werd vastgelegd.

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord.

Kunt u mij nog iets meer mededelen over de schade aan de F-16, eventueel over de kostprijs?

Minister Pieter De Crem: Ik stel voor dat te doen naar aanleiding van een volgende vraag, of misschien schriftelijk? Ik heb geprobeerd vooral de onmiddellijke impact van de schadeloosstelling en de gevolgen voor het personeelslid te schetsen.