Mondelinge vraag inzake de directie van het Koninklijk Legermuseum (KLM)

8 juli 2015

Mondelinge vraag van mevrouw Karolien Grosemans aan de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, over "de directie van het Koninklijk Legermuseum (KLM)" (nr. 5263)

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de minister, sinds april vorig jaar heeft het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis geen algemeen directeur meer, maar is het dagelijks beheer van het museum in handen van twee wetenschappers van het museum.

Tijdens de commissievergadering van 27 mei hebt u gezegd dat het mandaat van algemeen directeur pas vacant kan worden verklaard na een studie naar een eventuele nieuwe invulling van de functie. Die studie was toen nog niet voltooid. Op 18 juni heeft een van de twee waarnemend directeurs zich echter om medische redenen teruggetrokken van zijn opdracht.

Mijnheer de minister, naar aanleiding van dit bericht zou ik u graag de volgende vragen willen stellen.

Zult u een vervanger aanstellen voor de waarnemend directeur die zich terugtrekt of zal zijn collega voorlopig alleen de leiding waarnemen?

Hoe ver staat het intussen met de studie naar een eventuele nieuwe invulling van de functie van algemeen directeur? Vanaf wanneer denkt u de procedure om een nieuwe directeur te zoeken in gang te kunnen zetten?

Tegen wanneer hoopt u dat het legermuseum opnieuw over een vaste nieuwe directeur zal beschikken?

Minister Steven Vandeput: Mevrouw Grosemans, ik zal geen vervanger aanstellen voor de directeur ad interim die zich om medische redenen heeft teruggetrokken. De tweede directeur ad interim zal in afwachting van de aanstelling van een nieuwe directeur het dagelijks beheer van het koninklijk museum alleen blijven waarnemen.

De studie gevraagd aan de historische pool van Defensie in verband met het beleid van het militair erfgoed en het resultaat van de informatieopdracht van de algemene inspectiedienst van Defensie worden in september verwacht. Aansluitend daarop wil ik op basis van de toekomstvisie voor het museum en de invulling van de functie van directeur de wervingsprocedure opstarten. Ik hoop die tegen het einde van het jaar af te ronden.

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord.

Ik kom er in september op terug.