Mondelinge vraag inzake de Embraers van Defensie

15 januari 2014

Mondelinge vraag van mevrouw Karolien Grosemans aan de vice-eersteminister en minister van Landsverdediging over "de Embraers van Defensie" (nr. 21436)

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, mijn vraag gaat over de Embraers van Defensie. Ik ben voor de uitspraak op een pronunciation site gaan kijken, maar er zijn drie verschillende uitspraakmogelijkheden. Ik hoop dus dat ik het woord juist uitspreek.

Mijnheer de minister, op 3 januari 2014 zou een Embraer van Defensie minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders na een bezoek aan Turkije en Libanon naar België brengen. Het toestel kon wegens een panne echter niet vanuit Cyprus vertrekken. Het gaat om een van de twee toestellen die een week voordien al problemen hadden, toen eerste minister Elio Di Rupo naar Libanon wou vertrekken.

Volgens cijfers van Defensie van 2012 hebben de Embraers een inzetbaarheid van 99,7 %. Niettemin wil minister Reynders dat Defensie extra inspanningen levert om de inzetbaarheid en betrouwbaarheid van haar vliegtuigen te verhogen.Patrick Descy van het ACOD Defensie verklaart in Nord Eclair van 5 januari 2014 dat de piloten van Defensie ook een zekere druk voelen. Zij zijn bezorgd dat zij, ook in geval van kleine problemen, met een toestel moeten vertrekken.

Mijnheer de minister, ik wil ter zake graag de hiernavolgende vragen stellen.

Met welke problemen kampte de Embraer in Cyprus? Zijn de problemen ondertussen opgelost?

Wat is uw mening over de reactie van minister Reynders? Wat kan u doen om gelijkaardige problemen in de toekomst te vermijden?

Wat is uw mening over de reactie van de heer Descy van het ACOD Defensie die stelt dat piloten druk zouden voelen om ook in geval van kleine mankementen te vliegen, wat toch een ernstige uitspraak is?

Minister Pieter De Crem: Mijnheer de voorzitter, mevrouw Grosemans, ik heb het volgende mede te delen.

De Defensiestaf heeft mij gemeld dat de Embraer in Cyprus een defect ISIS of Integrated Standby Instrument System vertoonde. Het betreft een contactinstrument, dat de locatie, de snelheid en de hoogte aangeeft. De crew heeft vanuit het oogpunt van de vliegveiligheid de correcte beslissing genomen, namelijk de zending niet voortzetten. Het probleem is ondertussen natuurlijk opgelost.

Ik heb begrip voor de reactie van de minister van Buitenlandse Zaken.

Ondanks de hoge beschikbaarheid van de Embraers, met name 99,2 % voor beide types samen in 2013, moet men echter spijtig genoeg aanvaarden dat vliegtuigen met aan boord complexe systemen en subsystemen onvoorspelbare tekortkomingen kunnen vertonen.

Indien dit wordt vastgesteld, wordt getracht een alternatief toestel in te zetten, doch Defensie beschikt hiervoor niet over een voldoende uitgebreide vloot als die van de burgerluchtvaartmaatschappijen.

Ik betreur de reactie van de heer Descy. De piloten van Defensie leven de regels met betrekking tot de vliegveiligheid zeer strikt na. Dat de zending ondanks haar VVIP-karakter toch werd stopgezet, vormt hiervan het beste bewijs.

Ik zal u nogmaals de beschikbaarheid van de vliegtuigen verduidelijken. Dit wordt bij Defensie uitgedrukt in termen van mission effectiveness. De mission effectiveness voor de vier Embraers van Defensie bedraagt voor 2012 voor de twee toestellen van het type 135, kleine Embraer, 99,7 % voor het jaar 2012 en 100 % voor het jaar 2013. Voor de twee toestellen van het type 145, een groter aantal passagiers, 97,8 % voor 2012 en 98,5 % voor 2013. Dat betekent dat er voor 2012 een serviceabilityvan 98,8 % en voor 2013 van 99,2 % was.

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de minister, ik dank u voor het uitgebreid antwoord.

Het was zeer duidelijk. Ik heb geen verdere vragen. Ik zal eens contact opnemen met de heer Descy van ACOD Defensie om te vragen wat hij precies bedoelt.