Mondelinge vraag inzake de Iveco-voertuigen

8 juli 2015

Mondelinge vraag van mevrouw Karolien Grosemans aan de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, over "de Iveco-voertuigen" (nr. 5250)

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, uit uw antwoord op een recente schriftelijke vraag van mij over het groot materieel van Defensie, blijkt dat Defensie regelmatig bij fabrikanten van grootmaterieel een beroep doet op de garantievoorwaarden om grote of kleine defecten of tekortkomingen te verhelpen.

Uit uw antwoord blijkt dat Defensie vooral een beroep doet op de garantievoorwaarden van twee verschillende Iveco-voertuigen. Ze zijn sinds 2005 in gebruik. Als ik het goed heb, is er al 3 328 maal een beroep gedaan op de waarborg. Sinds 2003 zijn er Astra-vrachtwagens, bij deze is er al 1 686 maal een beroep gedaan op de waarborg. U zegt dat fabrikanten doorgaans in staat zijn om binnen een aanvaardbare termijn een oplossing te bieden binnen de waarborgperiode. Dit laat uitschijnen dat er ook gevallen zijn waarin dit niet gebeurt.

Waarom moet Defensie zo vaak een beroep doen op de garantievoorwaarden van die Iveco-voertuigen? Wat zijn de meest voorkomende problemen met deze voertuigen?

Stellen zich bij Iveco soms problemen als Defensie een beroep wil doen op de garantievoorwaarden? Kunt u daar op ingaan? Gaat het om termijnen die niet aanvaardbaar zijn of om de aangeboden oplossingen die niet voldoen? Zo neen, om welke fabrikanten gaat het dan wel? Wat zijn precies de financiële en praktische gevolgen voor Defensie?

Minister Steven Vandeput: Defensie maakt inderdaad gebruik van haar recht op het indienen van een beroep op waarborg wanneer de kwaliteit of toestand van het materiaal binnen de garantietermijn niet meer overeenstemt met wat werd aangeboden in de offerte of wanneer een onderdeel defect is. In het geval van Iveco werd voor de Lince, de LMV en de Astra-8 ton inderdaad verschillende keren beroep gedaan op de waarborg voor waterindringing in de daken en de voorruitkaders, voor het loskomen van het beschermend materieel van de ballistische platen van de deuren wegens delaminatie van het ballistische glas, wegens corrosie op metalen delen en nog een paar andere gebreken.

In het algemeen geeft Iveco voor ongeveer 50 % van de gevraagde garanties een formeel antwoord, wat een aanvaarding is. De rest wordt impliciet aanvaard aangezien Iveco deze niet formeel afwijst.

De kwaliteit van de door Iveco gekozen oplossing voor deze problemen en de termijnen nodig om deze oplossing te implementeren liet in het verleden nogal eens te wensen over. Er werden al een aantal retrofits uitgevoerd op de ganse vloot naar aanleiding van identieke problemen, maar het heeft uiteindelijk meer dan vier jaar geduurd om tot aanvaardbare oplossingen te komen en deze vervolgens uit te voeren.

De financiële gevolgen zijn voornamelijk ten laste van de firma. Door de aanhoudende problemen waren veel voertuigen geïmmobiliseerd wegens herstelling, wat leidde tot een gedaalde operationaliteitsgraad. Deze situatie zou nu echter tot een einde moeten gekomen zijn.

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de voorzitter, ik dank de minister voor het duidelijk antwoord.