Mondelinge vraag inzake de keukens van de KMS

3 december 2012

Mondelinge vraag van mevrouw Karolien Grosemans aan de minister van Landsverdediging over "de keukens van de KMS" (nr. 14431)

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de  minister,  op  17 november  werd  in  een  artikel  van La Dernière Heure melding gemaakt van een rapport dat stelt dat de keukens van de Koninklijke Militaire School in Brussel in zo’n slechte staat verkeren dat ze tegen 10 december dreigen gesloten te worden.

Ik zou u daarover graag de volgende vragen stellen.

Kunt u meer uitleg geven bij het rapport? Welke elementen droegen bij tot het slechte advies?

Volgens het artikel kenden de lokale verantwoordelijken de situatie. Klopt dat? Zullen er gevolgen zijn voor hen? Welke maatregelen heeft de minister getroffen na dit rapport? Zullen ze allemaal tegen 10 december zijn doorgevoerd? Wat zal de totale kostprijs van deze onderneming zijn?

Hoe hoog schat de minister de kans in dat de keukens van de KMS toch zullen moeten worden gesloten? Zal er in geval van een sluiting in een alternatief worden voorzien voor de studenten?

Kan iemand die ontevreden is met een maaltijd uit de keukens van de KMS een klacht indienen? Zo ja, hoe? Zo neen, waarom niet?

Heeft de minister cijfers ter beschikking van het aantal klachten dat gedurende vijf jaar over de keukens van de KMS is binnengekomen? Hoeveel van die klachten werden gegrond bevonden? Welke maatregelen werden toen genomen?

Defensie  baadt  ook  keukens  uit  in  andere  militaire onderwijsinstellingen of basissen. Hoeveel van deze keukens kregen tijdens hun laatste controle een goede, middelmatige of ondermaatse beoordeling? Kan de minister een overzicht geven van de laatste keer dat deze keukens werden gekeurd?

Mijnheer de minister, u mag deze vragen eventueel ook in schriftelijke vorm beantwoorden. Indien ik een schriftelijk antwoord krijg, zou ik ook willen vragen of u de eindbeoordeling van deze keukens zou willen vermelden bij de datum.

Minister Pieter De Crem: Mijnheer de voorzitter, mevrouw Grosemans, ik zal een beetje aan simultane vertaling doen, aangezien het antwoord voor de helft in het Frans is geschreven omdat collega Dufrane hierover ook een vraag had gesteld.

Ik begin in de taal van Molière.

Het rapport werd gemaakt in het kader van de periodieke opvolging door onze veterinaire dienst van de Medische Component. Deze dienst voert de controle uit van de voedingsketen binnen Defensie. Deze controles worden gebaseerd op normen en principes van de Belgische en Europese wetgeving die hierop betrekking hebben.

Concreet werden de keukens van de Koninklijke Militaire School aan een controle onderworpen. Het was een semesteriële of zesmaandelijkse controle. De Koninklijke Militaire School heeft een kopie van het rapport van de laatste controle van 12 november 2012 ontvangen. De opmerkingen en aanbevelingen die hernomen werden in het rapport zullen een aantal maatregelen met zich brengen. Een concreet actieplan is naar voren geschoven en is in uitvoering.

Deze maatregelen maken deel uit van een dagelijkse opvolging door de onderscheiden verantwoordelijken. De keukens beantwoorden aan de normen en er is dus op geen enkele wijze sprake van een sluiting op datum van 10 december.

Ik schakel nu over naar de taal van Vondel.

De gevraagde correctieve acties voor de Koninklijke Militaire School zijn realiseerbaar met de beschikbare middelen. Er zijn dus geen voorziene meerkosten.

Wat eventuele klachten van klanten en gebruikers betreft, kan iedereen die dat wenst zich uitspreken over de diensten van de keuken en haar personeel in een klachtenboek. Elke klacht wordt behandeld door de zogenaamde messcommissie. Alle categorieën van personeel, alsook de leerlingen van de KMS, worden vertegenwoordigd in die commissie. Op basis van die klachten worden er lessen getrokken en indien nodig worden er verbeteringsmaatregelen genomen.

De vragen over de overige horeca-instellingen van Defensie vereisen een langere opzoekingstermijn. Ik zal die vragen schriftelijk en zonder fouten beantwoorden.

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de minister, twee dagen na de publicatie van dat artikel ben ik nog in de KMS gaan eten. Het is uiteraard grootkeuken, maar ik kan zeggen dat het heel lekker en heel verzorgd was. De bediening was vriendelijk. Ik ben natuurlijk niet Benny Bax van De Smaakpolitie, maar ik heb daar niets verkeerd gemerkt.

Ik verneem nu dat het allemaal goed meevalt en dat het in orde zal komen met die keuken. Er dreigt absoluut geen sluiting.

In verband met de overige keukens zal ik in ieder geval een schriftelijke vraag indienen.

De voorzitter: Er dringt zich een bezoek op van deze commissie aan de diverse messes en restaurants van Landsverdediging.

Minister Pieter De Crem: Om overal te gaan proeven?

De voorzitter: Niets beter dan de visu vaststellen hoe het er allemaal aan toe gaat!