Mondelinge vraag inzake de kwaliteitsnormen in de dienstenchequeswetgeving

26 januari 2011

Mondelinge vraag van mevrouw Karolien Grosemans aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, over "de kwaliteitsnormen in de dienstenchequeswetgeving" (nr. 1692)

Karolien Grosemans (N-VA): In tegenstelling tot vele andere wetgevingen is de dienstenchequeswetgeving niet gebonden aan kwaliteitsnormen, terwijl elk dienstenchequesbedrijf wel eenzelfde financiering ontvangt. Zo zou slechts 20 procent van de werknemers een contract van onbepaalde duur krijgen en is er sprake van grote onderlinge verschillen in de zorg voor en de vorming van de medewerkers.

Welke maatregelen kan de minister treffen opdat dienstenchequesbedrijven meer tijd en middelen zouden investeren in de opleiding van hun personeel?

Minister Joëlle Milquet: Ik ben me zeer goed bewust van de grote verschillen tussen de verschillende categorieën van dienstenchequesondernemingen. Overigens geldt dit helaas voor alle economische sectoren. Ik moet er samen met de inspectiediensten op toezien dat de wettelijke minimumbepalingen overal worden nageleefd. De arbeidsovereenkomst inzake dienstencheques is een gewone overeenkomst die alle wettelijke garanties biedt voor de bescherming van de werknemer. Sinds september 2009 geldt de verplichting om contracten van onbepaalde duur te sluiten zodra de werknemer vier maanden in dienst is bij dezelfde werkgever. In 2007 bedroeg dat percentage 9,1 procent en in 2008 16 procent. Het aantal contracten van onbepaalde duur stijgt dus en dat geldt ook voor het gemiddelde dagloon.

In 2007 werd een Opleidingsfonds Dienstencheques opgericht om het opleidingsniveau van dienstenchequeswerknemers te verhogen. In 2008 beschikte dat fonds over een budget van 7 miljoen euro en kregen 18.000 werknemers een opleiding. In 2009 is het toepassingsgebied van het fonds uitgebreid en werd tevens een apart budget uitgetrokken voor startende ondernemingen. Het is zeker mogelijk om de focus van werkgevers meer te richten op de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden, bijvoorbeeld door de invoering van een kwaliteitscharter. Net voor de val van de regering had ik een voorstel in die zin besproken met de betrokken partijen. Er moeten nu vooral nieuwe initiatieven worden genomen.