Mondelinge vraag inzake de levering van de eerste NH90-helikopter, type NFH

9 juli 2013

Mondelinge vraag van mevrouw Karolien Grosemans aan de vice-eersteminister en minister van Landsverdediging over "de levering van de eerste NH90-helikopter, type NFH" (nr. 18503)

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de minister, de levering van de marineversie van de NH90-helikopter, de NFH, die onder andere de search and rescue-opdracht van de Seakings zal overnemen, werd al verscheidene malen uitgesteld. In februari mochten we het eerste toestel nog verwachten in de loop van het tweede trimester van 2013. De NFH-vloot zou volgens de toenmalige planning in het voorjaar van 2015 operationeel zijn.

Volgens Het Nieuwsblad doen er nu geruchten de ronde dat de levering opnieuw vertraging heeft opgelopen. Mogelijk moeten de Seakings langer operationeel blijven dan voorzien. U heeft in de commissievergadering van 20 februari gezegd dat Defensie in dat geval waarschijnlijk bijkomende maatregelen zal moeten nemen.

Mijnheer de minister, kloppen de geruchten over een nieuwe vertraging? Zo ja, welk leveringsschema schuift de fabrikant op dit moment voor de marinehelikopters naar voor? Wat is de reden voor de vertraging? Wanneer verwacht Defensie dat de NFH-vloot volledig operationeel zal zijn? Zullen er maatregelen moeten worden genomen om ervoor te zorgen dat de Seakings tot dan kunnen blijven vliegen? Hoeveel zal dit kosten? Zijn er tot slot ook wijzigingen aangebracht in het leveringsschema van de TTH, de transportversie van de NH90?

Minister Pieter De Crem: Mijnheer de voorzitter, op de laatste officiële internationale vergadering van de hoofdverantwoordelijken van het programma NH90, het zogenaamde ‘steeringcomité, heeft de firma het volgende leveringschema voor de Belgische toestellen doorgegeven.

Voor de NFH worden er drie toestellen voorzien in de periode 2013-2014. De levering van het eerste toestel is voorzien in juli van dit jaar.

Voor de DTH voorziet men eveneens de levering van drie toestellen in dezelfde periode.

Er zijn geen bijkomende reden voor vertraging dan deze die al doorgegeven werden in december 2012, zijnde de minimale industriële productiecapaciteit door de bijzonder laattijdige aanleveringvan onderdelen door de onderaannemers.

Er wordt verwacht dat de NFH volledig operationeel zal zijn in de loop van 2015. Defensie volgt de situatie op de voet en stelt alles in het werk om een vlotte transitie tussen het gebruik van de huidige Seaking-vloot en de NFH-vloot te verzekeren. Indien het in de toekomst nog mocht nodig blijken, zullen er hiertoe bijkomende maatregelen worden genomen.

In het geval van laattijdige levering van een helikopter voorziet het contract in een boete per maand van vertraging van 0.5 % van de totale prijs van de helikopter met een maximum plafond dat bereikt wordt vanaf 10 maanden vertraging. De boetes worden daarna in mindering worden gebracht van de laatste factuur. Deze boete bedraagt momenteel 10,25 miljoen euro.

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de voorzitter, het productieschema blijft maar opschuiven. U bent daar niet zelf verantwoordelijk voor. We hadden deze helikopters al anderhalf jaar in ons bezit moeten hebben. De Seaking blijft nu wel in dienst tot eind 2014.

U blijft zeggen dat, ondanks het productieproces dat blijft opschuiven, de NFH operationeel zal zijn in 2015. Als de Seaking in dienst blijft tot eind 2014 is dat volgens mij onmogelijk. Men zegt mij dat er één exemplaar in de lucht wordt gehouden met de wisselstukken van drie andere.

Ik wil toch wijzen op de veiligheid van onze militairen. U heeft in een vorige commissie gezegd dat demain rotorhead’ gereviseerd dient te worden als die zolang operationeel blijven. Daar moet rekening mee gehouden worden.

Er is ook goed nieuws. U hebt immers blijkbaar een fikse korting bedongen. Tijdens het televisieprogramma “Vanthilt on tour” hebt u verklaard – ik heb het fragment achteraf nogmaals beluisterd omdat ik het zo ongelooflijk vond – dat de toestellen 10 miljoen euro per stuk kosten. Naar mijn weten kosten ze echter 37,5 miljoen euro per stuk. Tijdens de televisie-uitzending spreekt u evenwel van 10 miljoen euro per stuk, wat toch een heel mooie korting is.

Misschien kan u dus nog een aantal toestellen bijbestellen.

Minister Pieter De Crem: Mijnheer de voorzitter, het ging over het bedrag van de boete. Ik heb ze in elk geval niet gekocht. Ik moet ze echter wel betalen, wat helaas in vele zaken het geval is.