Mondelinge vraag inzake de MILAN raketten

31 januari 2012

Mondelinge vraag van mevrouw Karolien Grosemans aan de heer Pieter De Crem, Minister van Landsverdediging – Vervanging MILAN-raketten (nr.8721)

Karolien Grosemans (N-VA): Geachte meneer de Minister, op mijn mondelinge vraag in de commissie Landsverdediging van 16 maart 2012 (nr.3387) over de vervanging van de MILAN-raketten antwoordde u dat u op korte termijn het verlies aan capaciteit wenst in te vullen via partnerlanden die nog voorraden van MILAN-raketten in goede staat hebben.

Daarnaast zei u ook het volgende: ‘Voor de toekomst is een prospectie lopende om het wapensysteem MILAN te vervangen. De definitie van minimale functionele karakteristieken en de studie van de mogelijkheden van de markt zijn lopende. De lijst van de eventuele kandidaten is nog niet vastgelegd. De omvang van de noodzakelijke budgettaire middelen voor die oplossing zal voortvloeien uit de resultaten van de hiervoor vermelde analyses.’

Graag had ik de Minster hierover volgende vragen willen stellen: zijn er concrete plannen voor een opvolger van de Milan? Kunt u de lijst geven met eventuele kandidaten? Wat zijn de gevraagde functionele karakteristieken voor het wapensysteem dat de MILAN moet vervangen? Heeft defensie als tussenoplossing jongere munitie kunnen aankopen bij partnerlanden? Zo ja, bij welke landen is dit gebeurd? Wanneer is dit gebeurd? Wat zijn hiervan de kosten? Om hoeveel stuks gaat het? Wat is de budgettaire ruimte voor de aankoop van een opvolger van de Milan raketten?  Hoe ver is dit dossier gevorderd? Wat is de kostprijs? Wanneer gaat u hier een beslissing over nemen? Hoeveel lanceerinrichtingen/munitie zullen er besteld worden? 

Minister Pieter De Crem: De prospectie om het MILAN-systeem te vervangen loopt en er zijn twee mogelijke kandidaten. Ze moeten pantservoertuigen kunnen vernietigen en beschikken over een autonoom dag- en nachtwaarnemingsysteem.

Defensie heeft intussen nog geen tweedehandsmunitie voor MILAN aangekocht omdat de landen die nog geschikte munitie bezitten, niet bereid zijn om die aan België te verkopen.

Het budget zal, conform het regeerakkoord, definitief worden vastgelegd bij het opstellen van het investeringsplan 2012-2013, dat aan de ministerraad zal worden voorgelegd.

Karolien Grosemans (N-VA): Het probleem is dat wij op dit ogenblik een heel geringe antitankcapaciteit hebben. De vervanging van MILAN is dus vrij dringend.

Minister Pieter De Crem: Er bestaat een Transformatieplan binnen Defensie dat in het Parlement goedgekeurd is en ook een nieuw investeringsplan waarin in de opvolging van al deze wapensystemen voorzien is.