Mondelinge vraag inzake de mogelijke opname van een Russische brandwondenpatiënt in het brandwondencentrum van Neder-Over-Heembeek

30 januari 2013

Mondelinge vraag van mevrouw Karolien Grosemans aan de minister van Landsverdediging over "de mogelijke opname van een Russische brandwondenpatiënt in het brandwondencentrum van Neder-Over-Heembeek"

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de minister, op de avond van 17 januari raakte Sergej Filin, een Russische theaterdirecteur, zwaar verbrand nadat een onbekende hem voor zijn woning in Moskou met een bijtend product had aangevallen. Volgens de eerste berichten in de pers zou hij na een operatie in een Russisch ziekenhuis naar het brandwondencentrum te Neder-Over-Heembeek worden overgebracht. Er was een overeenkomst en ook het vervoer was al geregeld. Defensie kon de berichten niet bevestigen en zei dat er nog onderzocht werd of een overplaatsing nodig was. De Russische ambassade in Brussel heeft de overplaatsing naar ons land wel bevestigd. Later berichtten de media dat de beslissing de heer Filin over te plaatsen, geannuleerd was.

Mijnheer de minister, klopt het dat er aanvankelijk een overeenkomst bestond om Sergej Filin op te nemen in het brandwondencentrum van Neder-Over-Heembeek? Zo ja, hoe is de overeenkomst tot stand gekomen?

Klopt het dat er een akkoord was over het transport per vliegtuig? Indien ja, om welk en wiens vliegtuig ging het? Wie zou tijdens de vlucht instaan voor de verzorging van de heer Filin? Werd er, indien Defensie op een of andere manier bij de vlucht betrokken was, een kostprijs afgesproken? Welke?

Wie nam de beslissing om de overplaatsing te annuleren? Om welke reden?

Zijn er plannen om de Rus op termijn alsnog in Neder-Over-Heembeek te behandelen?

Minister Pieter De Crem: Er is nooit een overeenkomst gesloten om de Russische theaterdirecteur Sergej Filin op te nemenin het militair hospitaal van Neder-Over-Heembeek. Wel heeft de behandelende arts van de Russische theaterdirecteur contact opgenomen met een geneesheer van het brandwondencentrum van het militair hospitaal om een eventuele behandeling van zijn patiënt te bespreken. De vereiste expertise was echter geenszins gericht op brandwonden en de administratieve goedkeuringsprocedure voor een dergelijke operatie of opname werd dan ook niet opgestart. Er zijn geen plannen om de Russische patiënt in de toekomst in het militair hospitaal te behandelen.

Karolien Grosemans (N-VA): Het blijft een vreemd verhaal. De algemeen directeur van het theater beslist om contact op te nemen met Neder-Over-Heembeek, wanneer ik het goed heb begrepen. Het is daarna bevestigd door de Russische ambassade en de Russische pers. Dan is er plots die annulatie.