Mondelinge vraag inzake de MPPV's

19 oktober 2011

Mondelinge vraag van mevrouw Karolien Grosemans aan de minister van Landsverdediging over "de Multipurpose Protected Vehicles (MPPV's)" (nr. 5959)

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, het dossier over de aankoop van de Multipurpose Protected Vehicles stond niet op de agenda van de Ministerraad van 2 september.

Ik heb vernomen dat dit agendapunt sindsdien al verschillende keren door bepaalde politieke partijen van de agenda van de Ministerraad is geweerd. Volgens La Dernière Heure weigert de PS om dat item op de agenda te plaatsen.

Die aankoop is nochtans noodzakelijk om de eenheden van de landcomponent goed uit te rusten.

Mijnheer de minister, graag had ik u daarover volgende vragen willen stellen.

Kunt u daar meer uitleg over geven? Welke initiatieven hebt u al genomen om het aankoopdossier van de MPPV's op de agenda van de Ministerraad te plaatsen?

Wanneer verwacht u dat het dossier wel behandeld zal worden in de Ministerraad?

Pieter De Crem, ministre: Monsieur le président, chers collègues, ce dossier figurait déjà dans le Plan d'investissement 2010. Au début de cette même année, le gouvernement de plein exercice avait alloué les moyens nécessaires à son exécution. Ceux-ci ont d'ailleurs été maintenus lors du contrôle budgétaire du 24 mars 2011.

Comme cela a été précisé légalement, la demande d'accord préalable a été transmise au Conseil des ministres après avoir été présentée à la commission parlementaire des Achats militaires.

Conform de wet op de overheidsopdrachten en het gunstige advies van de inspectie van Financiën wordt voorgesteld om een onderhandelingsprocedure op te starten met de verschillende bedrijven die in 2004 een offerte hadden ingediend naar aanleiding van de initiële aankoop. In juli waren er 44 MPPV’s ingezet in buitenlandse operaties. Hierbij dient opgemerkt te worden dat in de laatste maanden 46 voertuigen door intensief gebruik uit het operatietoneel werden gehaald, om onderworpen te worpen aan een grondige herconditionering, wat in die omstandigheden niet verwonderlijk is. De notificatie van de beslissing van de Ministerraad van 20 juli 2011, punt 72, vermeldt dat het dossier wordt uitgesteld naar een volgende Ministerraad.

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de minister, het zal u misschien verwonderen, maar ik heb een en ander over die MPPV’s gelezen. Ik denk dat iedereen het erover eens is dat het een heel veilig voertuig is voor het transport van personeel en operaties en dat het een heel goede bescherming geeft tegen bedreigingen, zoals scherven van artillerievuur en mijnen. Het kan worden ingezet voor de evacuatie uit chemisch, bacteriologisch of radiologisch besmette zones. Het is ook een heel mobiel toestel. Het kan worden ingezet in verschillende klimatologische omstandigheden. Ik heb vernomen dat België daarin trouwens een trendsetter was. Verschillende NAVO-landen zijn ons gevolgd. Ik hoop dus dat er geen twijfel over bestaat dat het een veilig toestel is.

Na de hervorming is er een heel moeilijke periode geweest, met veel afslankingen en besparingen, maar in de voltooiing van de transformatie staat wel één sleutelelement, namelijk de eenheden volledig uitrusten met materieel, met multipurpose beschermde voertuigen van het type MPPV. Dat geldt zowel voor de mediane als de lichte brigade, zodat lichte eenheden ook over voldoende eigen bescherming beschikken.

Op dit ogenblik is er heel wat frustratie in het veld, omdat er een bijsturing is ten opzichte van het transformatieplan. Minder eenheden zullen worden uitgerust met de MPPV’s, maar daar staat wel tegenover dat alle eenheden een volledige uitrusting zullen krijgen. De behoefte is nu al verlaagd tot 281 voertuigen. Nog maar 61 voertuigen van het type MPPV zijn noodzakelijk. Defensie heeft al een krap budget en weet zelf binnen welke krappe marges moet worden gewerkt. Men zal er dus niet zomaar tien extra aankopen om ergens op stal te zetten. Er wordt gewerkt conform het level of ambition van de landcomponent.

Dikwijls hoor ik de vraag of die behoefte wel gejustifieerd is. In verschillende documenten kan men lezen dat die behoefte absoluut gejustifieerd is.

De voorzitter: Het is wel een heel lange repliek, mevrouw Grosemans. U moet deze elementen aanbrengen in de vraagstelling.

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de voorzitter, dit is toch wel heel belangrijk voor Defensie.

In Lessons Learned staat dat er een bijkomende behoefte voor training en operationele inzet is en dat de veiligheid in het gedrang komt.

Ook bij het Rekenhof werd een studie gedaan, het leren van buitenlandse militaire operaties, van november 2010. Daarin staat, dat is toch wel heel belangrijk, dat de huidige tekorten aan voertuigen veiligheidsrisico’s creëren. Er kan niet voldoende worden getraind. Het personeel doet te weinig ervaring op.

Dat zijn geen uitspraken van Defensie, maar van het Rekenhof.

Er is ook een versnelde slijtage door verkeerde handelingen. Ook het getraind personeel moet kennis opfrissen.

Is die aankoop dringend? Ja, ik vind dat het wel dringend is, want ik vind dat we de timing van de transformatie moeten respecteren. Dat rechtvaardigt de gevraagde hoeveelheid.

Dan wordt ook telkens naar lopende zaken verwezen. Het is toch ingeschreven in de begroting, dus dan kan het ook worden uitgevoerd.

Ik kom tot mijn besluit. Ik denk dat dit alles in een PS-strategie past. Men wil eigenlijk een indirecte afbouw naar een kleiner leger afdwingen. Men blijft telkens in die citroen knijpen, tot we tot een NGO-leger komen.

Als wij er nu al niet in slagen om 60 extra pantserwagens te bestellen, denk ik dat wij veldbedjes moeten meenemen als het gaat over de opvolging van de F-16’s, want dan gaan wij daar nooit uitraken.

Er is al zo veel getalmd, er is al zo veel geld verloren. Door het verstrekken van die contracten van de optionele schijven kunnen wij al niet meer tegen dezelfde prijs aankopen.

Ik vind dat die partijpolitieke spelletjes moeten stoppen, want iedereen speelt met de veiligheid van de militairen door hen het nodige materieel te ontzeggen.