Mondelinge vraag inzake de operatie Green Skander in Afghanistan

29 mei 2013

Mondelinge vraag van mevrouw Karolien Grosemans aan de vice-eersteminister en minister van Landsverdediging over "de operatie Green Skander in Afghanistan" (nr. 17787)

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de minister, de Ministerraad van 3 mei stemde in met uw voorstel acht artsen en twee verpleegkundigen in te zetten bij de NATO multinational medical unit role 3 voor de NAVO-operatie Green Skander in Afghanistan. De opdracht is niet zonder risico, maar vormt voor Defensie wel een mooie gelegenheid het humanitaire aspect van haar werk te benadrukken op een operatietoneel waar onze militairen al aanwezig zijn, en tegelijk een antwoord te bieden aan de noden van de NAVO.

Mijnheer de minister, over die opdracht wil ik u de volgende vragen stellen.

Kunt u meer uitleg geven over de inzet van onze militairen? Hoe is de beslissing tot stand gekomen? Werd België expliciet gevraagd opnieuw deel te nemen aan de NAVO-operatie, of heeft Defensie op eigen initiatief haar diensten aangeboden?

Wat is het doel van de operatie? Wat is het kostenplaatje, in bruto- en nettokosten?

Ook de vorige jaren heeft Defensie deelgenomen aan de operatie Green Skander. Hoe evalueert Defensie de deelnames?

Minister Pieter De Crem: Mevrouw Grosemans, in het raam van de operatie Green Skander heeft de Ministerraad op 3 mei ingestemd met het voorstel acht specialisten en twee verpleegkundigen voor een periode van vier maanden in te zetten bij de multinational medical unit in Afghanistan. De beslissing daartoe werd genomen na coördinatie en overleg met de betrokken ISAF-partners. De inzet, voor het derde jaar op rij, wordt zeer verwelkomd, en in het bijzonder door de medische eenheid in Kandahar.

Het doel van de opdracht is tweeledig: enerzijds, medisch personeel de nodige training aanbieden voor het behandelen van oorlogspathologieën, en anderzijds, een bijdrage leveren in de vorm van medische steun aan de NAVO-operatie ISAF.

De totale kosten voor de inzet worden geraamd op 203 000 euro bruto. Dat is tevens het nettobedrag.

Defensie evalueert de deelname als zeer positief. Door de intensiteit van de medische ingrepen, het groot aantal patiënten en de variatie van de medische behandelingen kunnen de diverse specialisten bijkomende ervaringen opdoen en hun expertise in dat specifieke medische gebied behouden, uitbreiden en versterken.

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de minister, ik geef u gelijk. Het is inderdaad heel positief dat wij deelnemen aan de operatie Green Skander. Wij hebben een heel sterke medische component. Het is zeker een meerwaarde in de intense periode van mei tot augustus. Onze hulp in het hospitaal zal op dat moment zeker worden gewaardeerd. Zo houden onze militairen ook hun expertise op peil.

Ik zie echter nog een tweede positief gevolg van onze aanwezigheid. Het is namelijk een heel mooi voorbeeld van humanitair werk voor Defensie. Collega Theo Francken heeft al heel vaak aangehaald dat onze fractie meent dat wij op te veel theaters operatief zijn, dat wij te versnipperd werken. Wij pleiten er dan ook telkens voor om ons terug te trekken uit Libanon. Het voorbeeld bevestigt alleen maar dat wij Libanon eigenlijk niet nodig hebben. Wij kunnen net zo goed humanitair werk leveren op tonelen waar onze militairen al lang aanwezig zijn.