Mondelinge vraag inzake de operationaliteit van de Sea King- en NH90-helikopters

28 oktober 2015

Mondelinge vraag van mevrouw Karolien Grosemans aan de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, over "de operationaliteit van de Sea King- en NH90-helikopters" (nr. 5979)

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de minister, op 21 augustus werden in Koksijde de eerste drie NH90-marinehelikopters operationeel verklaard. Die toestellen moeten onder andere de Sea Kings opvolgen voor reddingsoperaties op zee. Voorlopig zullen ze samen worden ingezet. Twee weken op drie moeten de NH90’s klaar staan, de derde week is het de beurt aan de Sea King. Die regeling geldt, afhankelijk van de bron, nog minstens een jaar, tot eind 2017 of tot eind 2018. In ieder geval blijft de Sea King aanzienlijk langer in dienst dan oorspronkelijk voorzien. Om de operationaliteit van de vloot tot eind 2015 te verzekeren werden in 2012 nog vitale onderdelen aangekocht, werd in 2013 een hoofdrotor gereviseerd en werden enkele kleine onderdelen hersteld of aangekocht.

Minstens hoelang zal de Sea King nog operationeel moeten zijn?

Welke bijkomende maatregelen zullen nodig zijn om die operationaliteit te garanderen?

In welk budget is daarvoor voorzien?

Wanneer wordt de levering van de vierde en laatste marineversie NH90 verwacht? Defensie vliegt in de praktijk al langer met de NH90 dan vandaag. Hoe ervaart Defensie de prestaties van de NH90 tot nu toe?

Heeft Defensie al zicht op de werkingskosten van de NH90, de kosten per vlieguur?

Klopt het dat de NH90’s na gebruik worden afgespoten om corrosie tegen te gaan? Zo ja, is er dan toch sprake van een kinderziekte die tot nu toe alleen bij oudere modellen in de buurlanden werd aangetroffen, namelijk het gegeven dat de toestellen weinig bestand zijn tegen zeezout.

Minister Steven Vandeput: Het plan is inderdaad om een aantal Sea King’s tot eind 2018 operationeel te houden. Om dat mogelijk te maken was het vooreerst in 2015 nodig om een aantal bijkomende preventieve inspecties te doen op sommige componenten, zoals bijvoorbeeld de motoren, om de zekerheid van de beschikbaarheid te garanderen. Zolang de Sea King in dienst blijft, moeten de bestaande ondersteuningscontracten actief blijven en moet de invulling van de training van de Sea-Kingpiloten uiteraard ongewijzigd blijven.

Voor de bijkomende preventieve inspecties werd in een budget van 1 875 000 euro voorzien. Het werkingsbudget voor de ondersteuningscontracten en de herbevoorrading worden geschat op 950 000 euro in 2016, 772 000 euro in 2017 en 477 000 euro in 2018.

Om de Sea-Kingpiloten gekwalificeerd te houden is er 60 000 euro per jaar nodig aan externe vormingskosten op vluchtsimulator. De vierde en laatste NH90 Caimanhelikopter in de marineversie is sinds eind juli 2015 eigendom van het Belgische ministerie van Defensie, maar blijft in de firma tot het einde van het eerste semester van 2016, dus tot halfweg volgend jaar, voor geplande bijkomende werken en voor de eerste updates.

Inzake de marineversie van de NH90 Caiman, de NFH Nato frigate helicopter, is de ervaring van de gebruikers zelf zeer positief. In vergelijking met de Sea King is de NH90 een performanter toestel door zijn snelheid, door de mogelijkheid tot het gebruik van nachtzichtapparatuur en door de verschillende systemen die de werklast van de piloten verlichten.

Inzake de tactische transportversie van de NH90, de TTH, is de ervaring van de gebruikers ook zeer positief. Met de aanschaf van de NH90 Caiman TTH beschikt Defensie nu over een transporthelikopter van de mediumklasse, dat wil zeggen tot 11 ton. Een vergelijking met bestaande helikopters van Defensie is dus eigenlijk niet mogelijk. De NH90-transportversie is een zeer performante helikopter die in alle weersomstandigheden personeel en materiaal kan vervoeren en dit zowel in een logistiek als in een tactisch kader.

De geplande onderhoudscyclus van de NH90 Caiman is in deze beginfase relatief zwaar in vergelijking met andere toestellen. De constructeur is echter gestart met een studie om op basis van de eerste ervaringen van de klanten de geplande onderhoudscycli te optimaliseren. Op dit moment bevinden we ons nog in de opstartfase van de ondersteuning, waarbij de inwerkingstelling van onze NH90 Caiman omkaderd wordt door het raamcontract, zodat het momenteel moeilijk is een eenduidige en betrouwbare berekening te maken van de kostprijs per vlieguur. Ik kan u wel bevestigen dat die aanzienlijk hoger zal zijn dan die van de huidige helikopters.

Omdat de eerste modellen van de NH90 – dus niet de Belgische toestellen – weinig bestand waren tegen corrosie, heeft de constructeur NHI een aantal correctieve en preventieve maatregelen voorgeschreven. Een van de preventieve maatregelen is dat de helikopters na vluchten in een zoutgeladen atmosfeer afgespoten moeten worden. Deze procedure wordt ook toegepast op de NH90 Caiman van de Belgische Defensie. Zelf werd op onze helikopters tot nu toe geen abnormale corrosie vastgesteld. Een gelijkaardige procedure is overigens een standaardpraktijk voor helikopters die in een zoutgeladen atmosfeer opereren en wordt al toegepast op de Sea King sinds zijn ingebruikname, in de tijd dat de dieren nog konden spreken.

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de minister, ik heb nog een bijkomende vraag. Ik twijfel echter of die hier kan worden beantwoord.

De laatste versie van het toestel blijft daar zolang staan. Gaat het om een gewone update of wordt er extra bewapening op gemonteerd?

Minister Steven Vandeput: Het gaat op dit moment gewoon over de volgende versie van een uitvoering, het is dus geen extra bewapening, maar het is wel een goede suggestie.

Karolien Grosemans (N-VA): Ik heb die suggestie ook gekregen.

Ik dank u voor uw antwoord.