Mondelinge vraag inzake de opleidingen voor militairen in het buitenland

9 juli 2013

Mondelinge vraag van mevrouw Karolien Grosemans aan de vice-eersteminister en minister van Landsverdediging over "de opleidingen voor militairen in het buitenland" (nr. 18920)

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, in mei diende ik een schriftelijke vraag in over opleidingen voor militairen in het buitenland. Ik vroeg onder andere naar het aantal deelnemers en de kostprijs van die opleidingen. Ik had graag minstens cijfergegevens gekregen van de voorbije vijf jaar, maar in uw antwoord stelde u dat de gegevens pas in 2012 voor het eerst op een systematische wijze werden bijgehouden.

Ik zou u daarover graag het volgende willen vragen.

Waarom houdt Landsverdediging pas sinds 2012 systematisch gegevens bij over het aantal deelnemers en de inschrijvingskosten voor die opleidingen?

Hoe kon defensie die opleidingen en de daaraan verbonden uitgaven evalueren zonder te beschikken over een systematische registratie van de gegevens betreffende het aantal deelnemers, de inschrijvingskosten en de bevindingen van de deelnemers?

Minister Pieter De Crem: Mijnheer de voorzitter, mevrouw Grosemans, er werd vastgesteld dat de gegevens betreffende de vorming in het buitenland en de deelnemers aan die vormingen, alleen werden bijgehouden door de respectieve cursusverantwoordelijken en personeelsbeheerders. De verschillende informatiesystemen werkten met andere codeersleutels, waardoor er geen globaal overzicht beschikbaar was.

In 2012 was de software beschikbaar voor een nieuw informatiesysteem, zodat de gegevens vanaf 2012, in de vorm van een tabel, ter beschikking kunnen worden gesteld. Te uwer informatie, het systeem werd, op ons verzoek, intern bij Landsverdediging ontworpen.

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de minister, het is belangrijk om te weten te komen hoeveel er wordt gespendeerd aan opleidingen in het buitenland. Als dat opleidingen zijn die ervoor zorgen dat er expertise wordt opgedaan, dan vind ik die heel belangrijk. Waarom heb ik die vraag gesteld? Omdat op verschillende plaatsen militairen mij telkens opnieuw melden dat daar heel veel snoepreisjes bij zitten. Er zitten opleidingen en reizen bij die militairen krijgen net voor zij met pensioen gaan.

Ik zou graag de cijfers krijgen van de voorbije vijf jaar, om daarop wat dieper te kunnen ingaan en die zaken uit te spitten.

Nu gaf u als antwoord dat het om andere codeersleutels ging. De kosten met betrekking tot dergelijke opleidingen moeten in de boekhouding toch onder een aparte post verschijnen? Ik weet dat daaruit lessen worden getrokken en dat die zaken op papier worden gezet. Wat u zei vind ik niet meteen een antwoord.

Daarom heb ik opnieuw een schriftelijke vraag ingediend met dezelfde inhoud. Als er meer tijd voor nodig is, is dat geen enkel probleem. Men krijgt er nu een maand extra bij. Ik blijf de vraag echter indienen, tot ik een antwoord krijg. Ik vind het immers te belangrijk, want het gaat over een serieuze kostprijs voor maar heel weinig personen die de opleiding volgen.