Mondelinge vraag inzake de oprichting van de Adviesraad voor Ouderen

22 november 2011

Mondelinge vraag van Karolien Grosemans aan de minister van Pensioenen en Grote Steden over "de oprichting van de Adviesraad voor Ouderen" (nr. 6867) 

Karolien Grosemans (N-VA): Beste meneer de minister, op 12 februari 2010 bracht de persdienst van de Minister van Pensioenen een persbericht uit waarin aangekondigd werd dat de ministerraad het ontwerp van koninklijk besluit over de samenstelling en de werking van de federale adviesraad voor ouderen had goedgekeurd.

De federale adviesraad voor ouderen brengt op initiatief van de federale regering, van een wetgevende kamer of op eigen initiatief advies uit over op alle domeinen die voor ouderen federaal geregeld worden: pensioenen, sociale integratie, toegankelijkheid van de gezondheidszorg, enzovoort.  

Graag had ik daarom volgende vragen willen stellen: Is de federale adviesraad voor ouderen al officieel in werking? Hoe vaak is dit adviesorgaan al samengekomen? Wat zijn hiervan de voorlopige resultaten?

Minister Michel Daerden: Op 12 februari 2010 heeft de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit over de federale Adviesraad voor Ouderen goedgekeurd. Dat past in het kader van de uitvoering van de wet van 8 maart 2007 tot oprichting van een Federale Adviesraad voor Ouderen, zoals gewijzigd bij de wet van 18 december 2009.

De ministerraad stuurde het ontwerp van KB voor advies naar de Raad van State. Het advies werd gegeven binnen de dertig dagen en de tekst moest vervolgens opnieuw aan de ministerraad worden voorgelegd. Het ontwerp werd in die zin aangepast. Gezien de periode van lopende zaken kon het besluit niet worden ondertekend. Er zal een tweede besluit moeten worden uitgevaardigd om de oproep tot kandidaatstelling te regelen. De volgende minister van Pensioenen moet dit dossier opnieuw ter hand nemen.