Mondelinge vraag inzake de opvang van asielzoekers in de kazerne van Houthalen-Helchteren

29 juni 2011

Mondelinge vraag van mevrouw Karolien Grosemans aan de minister van Landsverdediging over "de opvang van asielzoekers in de kazerne van Houthalen-Helchteren" (nr. 5369) 

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, op mijn mondelinge vraag van 14 juni 2011 in deze commissie gaf u aan dat er tegen 9 juni een rapport beschikbaar was met de bevindingen van de screening en het haalbaarheidsonderzoek van de mogelijke uitbreiding van de site in Helchteren. Tijdens de commissie van 14 juni 2011 had u het rapport nog niet in uw bezit.

Momenteel  vangt  de  kazerne  van  Houthalen-Helchteren 550 asielzoekers op. Hiermee zou de maximale bezettingsgraag bereikt zijn. De kazerne van Helchteren is tot 30 november 2011 in concessie gegeven.

Hebt u dit rapport inmiddels ontvangen? Wat is de conclusie van deze haalbaarheidsstudie?

Met deze vraag begeef ik mij op glad ijs maar ik vind het toch belangrijk om te weten. Ik mag niet naar intenties vragen maar ik doe het toch. Welke stappen zal Defensie ondernemen? Worden er extra asielzoekers opgevangen in Helchteren?

Minister Pieter De Crem: Mijnheer de voorzitter, mevrouw Grosemans, ik zal kort antwoorden op uw heel specifieke vragen, waarover ik mij nog op 27 juni 2011 ’s avonds heb bevraagd.

Ik heb het rapport waarnaar u verwijst, nog niet ontvangen. Het zijn dus staatssecretaris Courard en de afgevaardigde van de opvangplaatsen die zijn belast met het opstellen van bedoeld rapport. Het is dus door hen dat om informatie moet worden verzocht.

Wanneer het rapport voorhanden zal zijn, zal een beslissing op het niveau van de Ministerraad kunnen of moeten worden genomen.

In elk geval is het rapport er nog niet.

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord. De kwestie is vervelend.

Minister Pieter De Crem: Het is ook voor mij vervelend. Ik heb mij bevraagd op 27 juni 2011 om 16.16 uur.

Karolien Grosemans (N-VA): Op 9 juni 2011 was het rapport eigenlijk klaar, maar het is nog altijd niet verspreid? Ik moet mij dus tot de heer Courard wenden?

Minister Pieter De Crem: Ja.