Mondelinge vraag inzake de opvolging van de vice-admiraal bij het ACOS IS

28 maart 2012

Mondelinge vraag van mevrouw Karolien Grosemans aan de minister van Landsverdediging over "de opvolging van vice-admiraal Michel Hellemans als ACOS IS" (nr. 10649)

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, op 1 april 2012 zal vice-admiraal Michel Hellemans, de huidige Assistant Chief of Staff Intelligence & Security, ACOS IS, met pensioen gaan. Tot op heden blijft de naam van zijn opvolger onbekend, ondanks het feit dat de vice-admiraal zijn functie in minder dan een week zal bekleden. De ACOS IS heeft altijd al een belangrijke rol gespeeld bij Defensie en dit zal in de toekomst ook niet anders zijn. 

Mijnheer de minister, is de opvolger van Michel Hellemans reeds bekend? Zo ja, wie zal hem opvolgen? Zo nee, wie of wat staat deze beslissing in de weg? Wie zijn de kandidaten die nog een kans maken? Wanneer zal het verdict vallen? 

Minister Pieter De Crem: Mijnheer de voorzitter, mevrouw Grosemans, ik heb aan het bevorderingscomité de toelating gegeven om mij een lijst met vijf kandidaten voor luitenant-generaal en zeven kandidaten voor generaal-majoor voor te leggen met het oog op de benoeming in de hogere graad, zoals men dat ambtelijk noemt. Ingevolge het voorstel maakt de aanstelling van de opperofficier in het algemeen commando momenteel het voorwerp uit van interne consultaties. In dit geval verlaat iemand Defensie wegens de pensioengerechtigde leeftijd. Eerstdaags maak ik mijn beslissing bekend. Deze maakt deel uit van een hele grote consultatie die in de eindfase is aanbeland.

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de minister, uw antwoord is teleurstellend. Ik had echt gehoopt op een naam. Op maandag 12 maart 2012 kwam het bevorderingscomité bijeen. Er zijn vijf kandidaten. De beslissing is nog niet gevallen.

Minister Pieter De Crem: Het benoemingscomité zat bijeen op 12 maart 2012. Die twee zaken staan los van elkaar. De mededelingen omtrent de voorstellen zullen eerstdaags gebeuren.

Karolien Grosemans (N-VA): Wij weten al heel lang dat vice-admiraal Hellemans met pensioen gaat. Dat is een heel belangrijke positie.

Minister Pieter De Crem: Wanneer iemand de actieve dienst verlaat is het altijd zo dat de opvolger gekend is. In dit geval is dat op 1 april 2012. De opvolger zal gekend zijn.