Mondelinge vraag inzake de overeenkomst met Total Belgium

5 juni 2012

Mondelinge van mevrouw Karolien Grosemans aan de minister van Landsverdediging over "de overeenkomst tussen de firma Total Belgium en Defensie" (nr. 12055)

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de minister, op de Ministerraad van 25 mei is de overeenkomst met Total Belgium voor de levering van brandstof voor reactiemotoren van F 35-vliegtuigen goedgekeurd. Meer specifiek gaat het over de levering van brandstof via het Central European Pipeline System. Er wordt geschat op 47 500 m3 brandstof per jaar in 2012 en 2013 om te voorzien in de behoeften van Defensie en derden.

Ik heb daarover de volgende vragen.

Kunt u verdere toelichting geven over deze overeenkomst met Total Belgium? Wat is de budgettaire impact voor Defensie? Wat is de behoefte van Defensie inzake deze brandstof? Wat zijn de behoeften van derden?

Minister Pieter De Crem: Mijnheer de voorzitter, mevrouw Grosemans, de overeenkomst met Total Belgium voorziet in de levering van kerosine met de NAVO-code F 35, voor vliegtuigen met reactiemotoren, aan Defensie in 2012 en 2013. De brandstof wordt via het CEPS, het Central European Pipeline System, naar verschillende basissen van de luchtcomponent gebracht.

Het voorziene volume dekt de behoefte voor de verwezenlijking van het vliegplan van de luchtcomponent en voor de levering aan derden. Voor de verwezenlijking van het vluchtplan wordt op jaarbasis in 43 500.m3 voorzien, voor de levering aan derden wordt in 4 000 m3 voorzien.

Onder leveringen aan derden vallen in de eerste plaats de leveringen aan vliegtuigen van NAVO-partners of vliegtuigen van andere legers die bevoorraad worden na een landing op een van onze Belgische basissen. De leveringen aan de federale politie vallen eveneens hieronder, evenals zeer sporadische leveringen aan andere vliegtuigen.

Het contract werd genotificeerd voor een bedrag van 28,5 miljoen euro per jaar of voor een totaal van 57 miljoen euro voor de duur van het contract. Het volume dat aan derden wordt geleverd, wordt na de levering aan de begunstigde gefactureerd.

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw toelichting. Ik was alleen verrast omdat er “voor reactiemotoren van F 35-vliegtuigen” stond te lezen. Die hebben wij niet. Het is mij nog niet helemaal duidelijk.

Minister Pieter De Crem: Het gaat over de standaard F 35. Dat is een typologie die het injectietype en de speciale samenstelling van de kerosine betreft. Zowel F 18, F 15 als F 16 hebben de typologie F 35.