Mondelinge vraag inzake de overheidsopdracht voor de aankoop van munitie voor de AIV DF90

17 december 2012

Mondelinge vraag van mevrouw Karolien Grosemans aan de minister van Landsverdediging over "de overheidsopdracht voor de aankoop van munitie voor de AIV DF90" (nr. 14804)

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de minister, op 13 december ging de Ministerraad akkoord met uw voorstel tot gunning van een overheidsopdracht voor de aankoop van munitie van 90 millimeter van verschillende types voor training met de AIV DF90. U hebt uw voorstel al gedeeltelijk toegelicht bij de bespreking van het investeringsplan voor 2012-2014. Een aantal van mijn vragen bleef toen echter onbeantwoord.

De problematiek van de AIV DF90 is meer dan voldoende bekend. De specifieke vragen die ik u wil stellen, zijn de volgende.

Kunt u meer uitleg geven over het gebruik van de AIV DF90? Om welk soort trainingen gaat het? Wat is het doel ervan?

In 2011 hebben de AIV DF90-voertuigen bij trainingen gemiddeld 2 500 kilometer afgelegd. 2012 is niet voorbij, maar kunt u ongeveer zeggen op welk gemiddelde zij dit jaar afstevenen?

Ik blijf mij ook afvragen waarom het nodig is oefenmunitie aan te kopen om te leren schieten vanuit een voertuig dat u nooit zult inzetten? Ik begrijp dat die beslissing al lang geleden werd genomen.

Daarmee is de discussie voor u blijkbaar gesloten. Toch wil ik graag de motivering van die keuze horen. Waarom werd ervoor gekozen munitie aan te kopen voor de AIV DF90?

Begin van dit jaar werden veertien van de achttien voertuigen geleverd. Beschikt Defensie intussen over alle achttien AIV DF90-voertuigen?

Als ik het goed begrijp, bent u nog altijd van plan de voertuigen te verkopen? Hebt u, nu de reeks bijna volledig is, of al volledig is, al geïnteresseerden kunnen vinden?

Minister Pieter De Crem: Mijnheer de voorzitter, mevrouw Grosemans, de aankoop van de munitie 90 millimeter voor de AIV DF90 past in het kader van de trainingsopdrachten van de eenheden.  Daarbij  is  zowel  in  tactische  trainingen  als schootstrainingen voorzien. De aankoop van de munitie 90 millimeter is onontbeerlijk om de paraatstelling van de eenheden te kunnen verzekeren.

Concreet  is  België  in  2014  piloot  voor  the European Union Battle Group EUBG 2014/02. De paraatstelling voor die opdracht is prioritair voor Defensie in 2013 en 2014. De inzet van een eskadron DF90 is voorzien binnen die opdracht. De AIV DF90-voertuigen hebben in het kader van trainingen gemiddeld 3 500 kilometer afgelegd in 2012. Alle achttien DF90-voertuigen werden ondertussen geleverd.

Voor de overige beschouwingen verwijs ik u naar mijn antwoorden op de schriftelijke vraag nr. 115 van collega Ducarme van 5 augustus 2008 en op de vraag om uitleg van collega Sevenhans van 22 december 2011, die in de handelingen van de Senaat werden opgenomen en waarvan ik u een kopie bezorg.

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de minister, ik heb ook nog eens alles herlezen. Er is al veel geschreven over de AIV DF90. Zij werden alle achttien geleverd. In het verleden hebt u altijd gezegd,

bijvoorbeeld op 20 juli 2010, dat zij niet nuttig zijn en dat u die zou verkopen. “Pieter De Crem koopt enkel nuttig materiaal.” Ze moesten weg.

Op 26 januari 2011 zei u: “Ik ben van plan ze te verkopen, als de levering eind 2011 is afgerond. Wij zijn nu een regering van lopende zaken, maar zodra wij een echte regering hebben, onderzoeken wij de concrete  mogelijkheden.  Wij  moeten  ze  verkopen.”  Op 17 januari 2012 zei u nog: “Het is nutteloos wapentuig. Mijn visie is onveranderd.” Mag ik nu afleiden dat u die toch operationeel zult inzetten, en niet alleen voor trainingen, of zie ik dat verkeerd?

Minister Pieter De Crem: Mevrouw Grosemans, ik heb deze zaken niet gekocht. Ik heb die geleverd gezien, aan de hand van een contract dat in de mand van de erfenis zat, op 21 december 2007. De minimale economische regel is dat, in het geval er een verkoper is en men goederen van de hand wil doen, er ook een koper moet zijn. Het is niet de eerste keer dat ik die problematiek aanhaal. U mag mij altijd helpen om een koper te vinden!

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, u zult ze dus niet alleen gebruiken voor schootstrainingen, maar ze ook operationeel inzetten.