Mondelinge vraag inzake de overheidsopdracht voor de aankoop van nieuwe valschermen

7 maart 2012

Mondelinge vraag van mevrouw Karolien Grosemans aan de minister van Landsverdediging over "de overheidsopdracht voor de aankoop van nieuwe valschermen" (nr. 9970)

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, de Ministerraad is akkoord gegaan met uw voorstel een overheidsopdracht uit te schrijven voor de aankoop van 395 valschermen voor de paracommando's via het agentschap NATO Maintenance and Supply Agency.

Kunt u meer uitleg en informatie geven bij dit dossier? Wanneer worden de nieuwe valschermen geleverd? Wat is de totale kostprijs van deze overheidsopdracht? Wat zal er gebeuren met de oude valschermen?

Minister Pieter De Crem: Mijnheer de voorzitter, mevrouw Grosemans, de overheidsopdracht voor de aankoop van 395 valschermen voor de paracommando’s vormt de tweede schijf van een meerjarige open overeenkomst waarvan de goedkeuring elk jaar aan de Ministerraad wordt voorgelegd.

De totale duur van de overeenkomst loopt tot en met 2017. De aankoop van de valschermen kadert in de vervanging van het patrimonium van de valschermen voor sprongen met automatische opening. Dat patrimonium bereikt de door de fabrikant opgelegde maximale levensduur, met name 15 jaar, en wordt in jaarlijkse schijven afgedankt aan 420 per jaar. De nieuwe valschermen hebben een levensduur van 18 jaar.

De eerste schijf van de overheidsopdracht werd geleverd in september 2011. De tweede schijf staat gepland te worden geleverd vanaf augustus 2012.

De totale kosten van deze overheidsopdracht worden geraamd op 10 300 000 euro. Het nodige budget voor de schijf 2012 bedraagt 1 400 000 euro.

De afgedankte valschermen zullen, na onbruikbaar te zijn gemaakt, worden verkocht per kilogram textiel.