Mondelinge vraag inzake de overheidsopdrachten voor de AIV's van Defensie

5 juni 2012

Mondelinge vraag van mevrouw Karolien Grosemans aan de minister van Landsverdediging over "de overheidsopdrachten voor de Armored Infantry Vehicles van Defensie" (nr. 12146)

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, op 25 mei is de Ministerraad akkoord gegaan met uw voorstel om een overheidsopdracht uit te schrijven voor het onderhoud van de overhead weapon stations DF30 van de versie AIV DF30, de optische instrumenten van de toren DF90 van de versie AIV DF90 en de observatie-instrumenten van alle versies AIV Piranha.

Mijnheer de minister, kunt u meer uitleg geven bij deze dossiers? Hoeveel bedraagt de totale financiering van deze overheidsopdracht?

Hoe vaak moeten die OWS, de optische en observatie-instrumenten een onderhoudsbeurt krijgen? Wat is de geschatte levensduur van deze apparatuur volgens de fabrikant?

Heeft in het verleden reeds een dergelijk onderhoud plaatsgevonden? Dat is natuurlijk belangrijk om te weten aangezien die AIV’s in gebruik zijn sinds - ik dacht, maar ik ben niet zeker – 2008. Zal dit onderhoud door de fabrikant of een derde partij worden uitgevoerd?

Minister Pieter De Crem: Mijnheer de voorzitter, mevrouw Grosemans, collega’s, de aankoop van de diensten en wisselstukken voor de Armoured Infantry Vehicles gebeurt vandaag op het contract dat in 2006 is afgesloten met MOWAG, de leverancier van de AIV’s. De Zwitserse firma besteedt deze diensten en leveringen echter uit aan onderaannemers. Dit contract wordt nu opgesplitst in verschillende contracten met de respectievelijke onderaannemers, en dit per subsysteem.

Het preventieve onderhoud op deze systemen beperkt zich tot het niveau van de gebruiker en wordt uitgevoerd door het personeel van Defensie.

Het contract waarover de Ministerraad op 25 mei zijn akkoord heeft gegeven, behelst het correctief en evolutief onderhoud van de optische subsystemen bij de betrokken onderaannemer, met het oog op een snellere dienstverlening en dit tegen een betere prijs voor Defensie.

De te verwachten levensduur van deze systemen is op dit moment nog niet gekend. De budgetten die nodig zijn voor deze optimalisaties, worden geput uit een evenredige vermindering van het contract voor diensten en leveringen met de firma MOWAG.

De contracten waarvan sprake is in uw vraag, worden afgesloten met de firma OIP, en dit voor een geschat totaal van 1 428 000 euro op jaarbasis.

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de voorzitter, ik dank de minister voor het antwoord.