Mondelinge vraag inzake de pensioenfinanciering van de statutaire personeelsleden van ziekenhuizen met publieke partner

12 juni 2012

Mondelinge vraag van mevrouw Karolien Grosemans aan de vice-eersteminister en minister van Pensioenen over "de pensioenfinanciering van de statutaire personeelsleden van ziekenhuizen met publieke partners" (nr. 11374)

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de minister, de ziekenhuizen met statutaire personeelsleden trekken aan de alarmbel. Zij spreken van een rampscenario als voor de pensioenfinanciering geen oplossing wordt gevonden.

Het probleem van de pensioenlast van de statutaire medewerkers in de ziekenhuizen is zeker niet onbekend. De vraag daarover komt geregeld terug, wat wijst op de ernst van de zaak.

In het regeerakkoord wordt een oplossing in het vooruitzicht gesteld. Op bladzijde 111 staat te lezen, ik citeer: “De impact van de verhoging van de RSZ PPO-bijdragen voor de betrokken ziekenhuisinrichtingen zal via het budget Financiële Middelen van de ziekenhuizen worden geneutraliseerd, ongeacht of zij openbaar zijn of het gevolg zijn van een fusie tussen openbare en privé-ziekenhuizen. De in 2012, 2013 en 2014 nodige bedragen zullen binnen de globale begrotingsdoelstelling worden gecompenseerd.”

In de praktijk valt die oplossing tegen voor een aantal van de betrokken ziekenhuizen. Niet alle ziekenhuizen zijn gelijk voor het KB dat uitvoering geeft aan het engagement uit het regeerakkoord, want in het KB wordt het recht op tussenkomst vanuit het budget Financiële Middelen gekoppeld aan het aantal statutaire medewerkers, waarbij een minimaal aantal statutaire medewerkers vereist is.

Mijnheer de minister, ik heb deze vragen ook aan minister Onkelinx gesteld, maar ik botste daar op een muur. Ik heb van haar geen antwoorden gekregen. Om die reden had ik mijn vraag ook graag in deze commissie gesteld. Waarom wordt de tegemoetkoming voor de ziekenhuizen gekoppeld aan de statutaire tewerkstelling? Zal die maatregel niet leiden tot het in dienst nemen van nog meer statutaire personeelsleden? Kan de tegemoetkoming worden gekoppeld aan de reële pensioenverplichting van de ziekenhuizen?

Minister Vincent Van Quickenborne: Het antwoord is heel kort.

De vraag behoort tot de bevoegdheid van mijn collega bevoegd voor Sociale Zaken en Volksgezondheid. U hebt die vraag al aan haar gesteld en u hebt een antwoord gekregen op 8 mei.

Ik heb ter zake geen bevoegdheid.

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de minister, u hebt zich hierover uitgelaten in de pers, meen ik, en daarom probeerde ik de vraag van u beantwoord te krijgen.

Minister Vincent Van Quickenborne: Over de ziekenhuizen?

Karolien Grosemans (N-VA): Neen, over de pensioenfinanciering van de ziekenhuizen. Ik moet trachten om ergens antwoorden  te krijgen.

Minister Vincent Van Quickenborne: Ik heb het antwoord van collega Onkelinx gelezen en ik vond dat een zeer goed en helder antwoord.

Karolien Grosemans (N-VA): En als Open Vld'er staat u achter een verdere statutarisering?

Minister Vincent Van Quickenborne: Ik sta achter het antwoord van mevrouw Onkelinx.