Mondelinge vraag inzake de pensioenhervorming van de regering

16 februari 2012

Vraag van mevrouw Karolien Grosemans aan de vice-eersteminister en minister van Pensioenen over "de impact van de initiële hervormingen op de begrotingen 2013, 2014 en 2015 en de misrekeningen" (nr. P0772) 

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de minister, na het ontdekken van een enkele vergetelheden die uiteraard het gevolg waren van de haast waarmee u de pensioenhervorming wilde doordrukken, n na overleg met de sociale partners, zijn er bijsturingen gebeurd van uw eerdere beslissingen. Met andere woorden, de situatie was al onduidelijk, en zij is er niet beter op geworden.

U blijft wel uitgaan van het principe “langer werken,” maar tegelijkertijd blijven er voor bepaalde groepen uitzonderingen bestaan. Het is begrijpelijk dat dit de bevolking een gevoel van onrechtvaardigheid bezorgt. Voor bepaalde groepen zijn er uitzonderingen, voor andere groepen zijn er geen. Zo wekt u de schijn dat u met twee maten en twee gewichten werkt. Dat zorgt natuurlijk voor sociaal ongenoegen, dat telkens toeneemt en dat als wij niet oppassen eindigt in sociale onlust.

Mijnheer de minister, naast de uitzonderingen komen bijsturingen in de vorm van overgangsmaatregelen. Er komen overgangsmaatregelen voor brugpensioen, voor vervroegd pensioen, voor gelijkgestelde periodes. Ik herhaal het. De situatie was al onduidelijk, en zij wordt er niet beter op.

U bent trouwens nooit duidelijk geweest inzake de betaalbaarheid van de pensioenen. Onze pensioenen moeten betaalbaar blijven, maar hoe? U bent nooit duidelijk geweest inzake de budgettaire impact, niet op korte termijn, niet op middellange termijn, en niet op lange termijn. Ik kom tot mijn concrete vragen. Wat was de initiële budgettaire impact voor 2013- 2016? Wat is de budgettaire impact na de recente bijsturingen? Klopt het dat die impact geslonken is tot één tiende van de aanvankelijk geraamde impact? Ik kijk uit naar uw antwoord.

Minister Vincent Van Quickenborne: Mijnheer de voorzitter, collega, zoals ik u al eerder heb meegedeeld in de plenaire vergadering en in de commissie, is het belangrijkste aan de pensioenhervormingen om ervoor te zorgen dat we het pensioenstelsel versterken, en dat we onze kinderen en kleinkinderen kunnen garanderen dat de pensioenen betaalbaar blijven. Internationale instellingen als het IMF hebben trouwens bij een bezoek aan ons land uitdrukkelijk bevestigd dat deze en andere hervormingen zoals de grotere degressiviteit van de werkloosheid, belangrijke stappen zijn in het activeren van mensen.

Wat de budgettaire impact betreft, kan ik u zeggen dat er voor 2012 geen impact is. Wat de latere jaren betreft, zullen de budgettaire doelstellingen worden gehaald, gespreid in de tijd. Waarom gespreid in de tijd? Omdat wij inderdaad een  aantal overgangsmaatregelen hebben genomen voor mensen die zich net voor een vervroegd pensioen bevinden.

De belangrijkste reden van die budgettaire effecten bevindt zich in de vraag die de drie ministers van Onderwijs van de Gemeenschappen hebben gesteld in verband met overgangsmaatregelen. Ze hebben gevraagd om maatregelen te nemen ten aanzien van het ambtenarenkorps in het onderwijs. U weet dat zij het belangrijkste deel uitmaken van ons ambtenarenkorps. Op dit ogenblik zijn de gesprekken in Comité A op het niveau van de technici bezig, en tot wanneer deze zijn afgelopen kan ik u uiteraard geen precieze cijfers geven. Maar wees gerust. De regering neemt zich voor de budgettaire inspanningen die zij heeft vooropgesteld, in elk geval te behalen in 2012, 2013, 2014 en 2015.

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de minister, volgens mij doet u aan windowdressing. U pretendeert te hervormen, maar ik heb geen antwoord gekregen op mijn vraag. Waar doet u dit nu eigenlijk allemaal voor? Hoe groot is die financiële impact nu en waar blijven de cijfers? U zet kleine hervormingstapjes, en nu zet u weer stappen terug. We gaan terug naar af. Eigenlijk bent u hier de status-quo regering van de PS aan het verdedigen.

Mijnheer de minister, in de plenaire bent u eigenlijk de stand-up comedian, met uw hele verhaal over die rattenvanger. U spuit mist. Wij zien een openlijke onenigheid tussen u en minister Milquet. Het gebeurde hier gewoon voor de deur  p de stoep. Minister Milquet vertelt een ander verhaal over de brandweer dan uzelf. Bovendien is het niet alleen binnen de regering, maar ook binnen uw eigen fractie dat er mensen zijn zoals senator Lijnen, die lijnrecht tegen u ingaan. Mijnheer de minister, ik vraag me eigenlijk gewoon af waar u mee bezig bent.