Mondelinge vraag inzake de pensioenhervorming voor de contractuele ambtenaren

2 mei 2012

Mondelinge vraag van mevrouw Karolien Grosemans aan de vice-eersteminister en minister van Pensioenen over "de pensioenhervorming voor de contractuele ambtenaren" (nr. 11336)

Karolien Grosemans  (N-VA): Mijnheer de minister, de discriminatie tussen de contractuele en de statutaire ambtenaren is op vele vlakken onhoudbaar. Ik denk daarbij aan de speciale verloven, de regeling voor de ziektedagen, de pensioenen enzovoort.

Specifiek met betrekking tot de pensioenopbouw vallen contractuele ambtenaren eigenlijk tussen wal en schip. Zij worden dubbel benadeeld. Zij kunnen niet genieten van het pensioen dat hun statutaire collega’s krijgen. De aanvullende regelingen waarop werknemers in de privésector vaak een beroep kunnen doen, gaan ook aan hen voorbij. De contractanten bij de overheid zijn in feite nog steeds de slechtst beschermde categorie die in ondergeschikt verband werkt. Ik meen dat iedereen het daarover eens kan zijn. Welke initiatieven of maatregelen zult u tijdens deze regeringsperiode nemen om de verschillen tussen de contractuele en de statutaire ambtenaren te verkleinen of weg te werken?

Minister Vincent Van Quickenborne: Collega, in antwoord op uw vraag verwijs ik naar het regeerakkoord, pagina 105, waar u kunt lezen dat, in het kader van de interprofessionele onderhandelingen, de regering aan de sociale partners zal vragen om de eerste pensioenpijler te consolideren en het veralgemenen van een tweede pijler of een eerste pijler bis te overwegen, bij voorrang voor zij die geen toegang hebben tot de tweede pijler, onder meer de contractuelen. De nodige contacten met de sociale partners en destakeholders worden gelegd. Het is uiteraard nog te vroeg om daarover te communiceren, laat staan aankondigingen te doen.

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de voorzitter, ik heb geen repliek.