Mondelinge vraag inzake de reparatiekosten van een beschadigde Alouette III

16 april 2013

Mondelinge vraag van mevrouw Karolien Grosemans aan de vice-eersteminister en minister van Landsverdediging over "de reparatiekosten van een beschadigde Alouette III" (nr. 16861)

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de minister, in antwoord op een schriftelijke vraag over de reparatie aan een beschadigde Alouette III-helikopter heeft u het volgende meegedeeld.

In het kader van een Belgische deelname aan een counterdrugsoperatie in de Caraïben heeft een Alouette III op 28 januari 2013 Den Helder verlaten aan boord van het Nederlandse schip Friesland. Tijdens een storm in de Azoren is een toestel om paletten te verplaatsen op dat schip losgeraakt en tegen de staart van die Alouette gebotst. De helikopter heeft hierdoor schade opgelopen aan het staartgedeelte en dat moest worden vervangen. De kostenvoor deze herstelling worden op 16 000 euro geraamd en vallen ten laste van de Belgische Defensie.

Waarom zijn de kosten voor deze herstelling voor rekening van onze Defensie?

Was onze helikopterploeg verantwoordelijk voor de verankering van het toestel voor die paletten?

Werd in deze regeling voorzien in de overeenkomsten met de Nederlandse Defensie?

Kunt u uitleggen waarom deze overeenkomsten zo zijn opgesteld? Gaat het om een standaardafspraak in samenwerkingsverbanden van dat type?

Minister Pieter De Crem: Op 28 januari 2013 heeft een professionele helikopter van het type Alouette III Den Helder verlaten aan boord van het Nederlandse schip Friesland met de Caraïben als bestemming in het raam van een inplaatsstelling van deze operatie. Tijdens de nacht van 30 op 31 januari 2013 kwam het schip ter hoogte van de Azoren in een storm terecht. Een toestel om paletten te verplaatsen raakte los en botste tegen de staart van de verankerde helikopter. Deze heeft hierdoor schade opgelopen aan het staartgedeelte.

In het Memorandum of Understanding tussen de twee marines wordt verwezen naar artikel 8 van het NATO SOFA, Status of Forces Agreements en stelt dat elk land verantwoordelijk is voor zijn eigen materieel. De kosten voor de eventuele herstelling van dat materieel vallen dan ook ten laste van de respectievelijke landen behoudens zware fouten. Gezien er geen sprake is van een zware fout dienen de kosten voor de herstellingen aan de heli te worden gedragen door de Belgische Defensie.

Karolien Grosemans (N-VA): Dat vind ik heel straf. Misschien is er niet goed onderhandeld. Onze Belgische Alouette staat op een Nederlands schip, raakt beschadigd door een Nederlands toestel om paletten te verplaatsen en toch draaien wij op voor de kosten. Wij zijn dus altijd verantwoordelijk voor het materieel?

Minister Pieter De Crem: We hebben het over NAVO-gecertificeerd materieel, inzetbaar voor NAVO-operaties. Daarnaast bestaan er kwalificaties voor ongelukken. In dit geval heeft men te maken met een overmacht die door klimatologische omstandigheden werd veroorzaakt. Er was geen sprake van nalatigheid of moedwillige opzet. Ik reduceer het wat, maar dat is een van de redenen waarom België de factuur kreeg toegewezen.