Mondelinge vraag inzake de sensibiliseringscampagne met betrekking tot het optrekken van de feitelijke pensioenleeftijd

11 januari 2011

Mondelinge vraag van mevrouw Karolien Grosemans aan de minister van Pensioenen en Grote Steden over "de sensibiliseringscampagne met betrekking tot het optrekken van de feitelijke pensioenleeftijd" (nr. 1184)

Karolien Grosemans (N-VA): De uitdagingen van de vergrijzing zijn enorm, maar voorlopig denkt geen enkele partij eraan om de wettelijke pensioenleeftijd op te trekken. Geen enkele partij betwist echter dat de kloof tussen de feitelijke en de wettelijke uittredingsleeftijd momenteel te groot is. Het is dan ook belangrijk dat mensen er zich van bewust worden dat langer werken noodzakelijk is. De betaalbaarheid van onze pensioenen hangt er immers van af. Wij staan voor grote uitdagingen. Het is belangrijk om hierover grote eensgezindheid te vinden. We moeten een draagvlak creëren en zorgen voor institutionele rust. In Finland voerde men in de jaren negentig een sensibiliseringscampagne.

Denkt men ook in België aan zo een bewustmakingscampagne? Onder het devies "voorkomen is beter dan genezen" is het misschien raadzaam om de bevolking voor te bereiden en te informeren om Franse en Engelse toestanden te vermijden?

Minister Michel Daerden: Ik ben inderdaad op de hoogte van de Finse bewustmakingscampagne van de jaren negentig. De slagzin luidde: "Ervaring is een nationale rijkdom". Het wilde de werkgevers duidelijk maken dat senioren een ontegensprekelijk voordeel konden verschaffen. Gesterkt door de Finse ervaring lanceerde Frankrijk in 2006 een gelijkaardige campagne, die echter niet tot de verwachte resultaten leidde.

(In het Frans:) Zo'n campagne valt volgens mij veeleer onder de bevoegdheid van de minister van Werk.

De voorlichting over het recht op pensioen moet worden verbeterd. Daartoe werden er al Pensioenpunten opgericht en krijgen loontrekkenden vanaf de leeftijd van 35 jaar voortaan informatie op grond waarvan ze weldoordachte keuzes kunnen maken.

Op 25 november jongstleden heb ik een Europees colloquium georganiseerd, waarop werd uiteengezet welke informatie de werknemers over hun huidige en toekomstige pensioenrechten dienen te krijgen.

Ik ben dus wel degelijk op de hoogte van die campagne. Hoewel het niet aan mij is om zo’n initiatief te nemen, ben ik er in principe niet tegen.

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord. Ik vind het heel positief dat u een dergelijke sensibiliseringscampagne overweegt en dat u het belangrijk vindt om een volledige en correcte voorlichting te geven. Ik hoop dat er ook concrete stappen worden gezet.

U hebt zeker gelijk dat het een heel goede campagne moet zijn. Ik hoop dat het een informatieve campagne en geen humoristische campagne wordt. Ik lach zelf ook heel graag, maar in dit geval denk ik dat het heel belangrijk om het volk te sensibiliseren en niet te amuseren