Mondelinge vraag inzake de SOP

9 november 2011

Mondelinge vraag van mevrouw Karolien Grosemans aan de minister van Landsverdediging over "de Standard Operating Procedure" (nr. 6666)

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de minister, standard operating procedures, SOP, zijn een werkinstrument met als doel procedures in een organisatie vast te leggen. Die zorgen voor uniformiteit bij de uitvoering van bepaalde handelingen.

Het jaarverslag van het Comité I was heel kritisch voor de werking van de Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid. Uit het rapport blijkt dat er een slecht management is op verschillende niveaus en dat de verschillende divisies wel goed werken, maar dat elke divisie op een apart eiland zit en dat er onderling geen communicatie is.

Een standard operating procedure kan zulke problemen verhelpen. Het wordt dan ook veelvuldig gebruikt door militaire inlichtingendiensten, zoals de Britse MI6 en de CIA.

Beschikt de ADIV momenteel over standard operating procedures?

Zo ja, van wanneer dateren de SOP's?

Minister Pieter De Crem: Mevrouw Grosemans, u hebt ook kennisgemaakt met de werking van de ADIV en u hebt daarover ook enige vragen kunnen stellen.

De ADIV beschikt effectief over standard operating procedures, de zogenaamde SOP’s. Ze zijn opgesteld vanaf het jaar 2000 en, waar nodig, steeds aangepast.

De menselijke factor en vooral de wijze waarop personeelsleden omgaan met geldende voorschriften, blijft natuurlijk een rol spelen, zoals het Comité I heeft vastgesteld.

Ik werd daaromtrent minstens één keer in de plenaire vergadering van de Kamer ondervraagd. Ik heb ook in de defensiecommissie, net voor de zomervakantie meen ik, daaromtrent een antwoord gegeven. Ik verwijs nogmaals naar dat antwoord. Dat doe ik niet als gemakkelijkheidoplossing, maar omdat het eigenlijk het enige mogelijke antwoord is dat ik over de aangelegenheid kan geven.

Ik roep op dat iedereen zijn werk doet. Er is ook dat er een taak is weggelegd voor het opvolgingscomité, in het bijzonder het opvolgingscomité in de Senaat, dat de inlichtingendiensten, zowel de Veiligheid van de Staat als de Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid, onder zijn vleugels heeft.

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de minister, het is de chef van de ADIV, die natuurlijk verantwoordelijk is en ervoor moet zorgen dat alles goed functioneert, hij is verantwoordelijk voor het goede management.

U zegt dat er inderdaad SOP’s zijn, dat die dateren van 2000 en regelmatig zijn aangepast. Kunt u mij de datum geven van de recentste aanpassing?

Die SOP’s zorgen ervoor dat de werking en de onderlinge relaties en communicatie worden gestroomlijnd en het is belangrijk dat die jaarlijks geüpdatet worden, dat ze aangepast worden aan nieuwe technologieën, aan de financiële middelen, aan nieuwe situaties. Daarom vraag ik nog eens of u mij kunt zeggen wanneer de jongste aanpassing is gebeurd.

Minister Pieter De Crem: Ik stel voor dat ik u een schriftelijk antwoord geef op uw specifieke vraag wanneer de recentste aanpassing aan de SOP’s zich heeft voltrokken, want nu weet ik dat niet.