Mondelinge vraag inzake de strijkateliers en het dienstenchequestelsel

26 april 2011

Mondelinge vraag van mevrouw Karolien Grosemans aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, over "de strijkateliers en het dienstenchequestelsel" (nr. 2501)

Karolien Grosemans (N-VA): Mevrouw de minister, de Belgische strijkwinkels, ateliers en wasserijen hebben aangekondigd dat ze u via gerechtelijke weg als minister van Werk willen dwingen een oplossing te zoeken voor de penibele situatie waarin de sector momenteel verkeert. Die vraag dateert van een tijd geleden toen de berichten in de pers verschenen.

Volgens de Federatie van de Belgische Textielverzorging dreigen er 12 000 jobs in de strijkateliers en wasserijen verloren te gaan als er niet snel een aanpassing komt van de regelgeving rond de dienstencheques. U wordt door de Federatie van de Belgische Textielverzorging van nalatigheid beschuldigd. U zou zich verschuilen achter een regering van lopende zaken. U stelt dat er, ondanks die regering van lopende zaken, al belangrijke aanpassingen aan die dienstenchequesregelgeving zijn gebeurd.

Hoe reageert u op de beschuldigingen van het FBT?

Welke maatregelen heeft u precies genomen om de problemen rond de dienstencheques in de textielverzorging aan te pakken?

Heeft u intussen overleg gepleegd met de sector? Zo ja, met welk resultaat?

Minister Joëlle Milquet: In een persbericht van 1 februari 2011 liet ik weten totaal verbaasd te zijn over de agressieve, buitensporige en totaal ongegronde toon van het persbericht waarmee de Federatie van de Belgische Textielverzorging een onderhoud met het kabinet eist om te praten over aanpassingen aan de wetgeving op de dienstencheques voor de sector van de strijkateliers. Ik was verbaasd over de toon omdat er, ten eerste, tijdens het laatste contact van mijn kabinet met de Federatie sprake was van een lijst met eisen en voorstellen. Mijn kabinet heeft die lijst nooit gekregen. Op het moment dat de Federatie haar persbericht publiceerde was er al een overlegvergadering met mijn kabinet vastgelegd.

Ik was ook verbaasd over de inhoud. Wij hebben op vraag van de Federatie immers al meerdere afwijkende maatregelen genomen en niets staaft het eventuele verlies van 12 000 banen waarover zij het hebben.

Er werden al drie belangrijke aanpassingen doorgevoerd aan de dienstencheque-reglementering voor de sector van de strijkateliers: ten eerste, de verruiming van de definitie van het strijken in de dienstenchequereglementering; ten tweede, het toestaan van een systeem van tegoedbonnen, en ten derde, het opstarten van een specifiek registratiesysteem voor de prestaties en conversietabellen.

Op 11 februari vond op mijn kabinet een nieuw overleg plaats met de sector die verschillende vragen heeft gesteld bij de eerder vermelde maatregelen. Zij heeft met name gevraagd om een verduidelijking van het systeem van de tegoedbonnen. Mijn administratie zal deze verduidelijking aan de vertegenwoordiger van de sector bezorgen.

De sector heeft ook gevraagd naar de mogelijkheid van een uniek en goedgekeurd systeem om de te strijken stukken om te zetten in aantal dienstencheques. De sector moet mij een voorstel doen dat ik zal laten onderzoeken door mijn medewerkers.

Een andere vraag ging over de uitbreiding van het aantal activiteiten dat onder de generieke activiteit in de sector van de strijkateliers vallen. Hieraan kan momenteel geen gehoor worden gegeven gezien de periode van lopende zaken en wegens budgettaire beperkingen die aanzetten tot voorzichtigheid in het uitbreiden van het toepassingsgebied van de dienstencheques.

Na het onderhoud heeft de sector trouwens meegegeven dat zij heel tevreden was over de constructieve houding van het kabinet. Ik wacht nu dus op hun verschillende voorstellen. Zij hebben ook een heel positief persbericht gepubliceerd, dus alles is in orde.

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, ik dank u voor uw antwoord.

Ik hoop dat er een duurzame oplossing komt voor die sector die toch heel veel banen creëert en ook zorgt voor duurzame tewerkstelling. Er zijn immers heel wat vaste contracten van onbepaalde duur.

Ik hoop dus dat er prioritair werk wordt gemaakt van die problematiek en dat er een oplossing wordt gevonden.