Mondelinge vraag inzake de toegekende opdracht voor een nieuwe omheining rond de vliegbasis van Kleine Brogel

16 januari 2013

Mondelinge vraag van mevrouw Karolien Grosemans aan de minister van Landsverdediging over "de toegekende opdracht voor een nieuwe omheining rond de vliegbasis van Kleine Brogel" (nr. 14970)

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de minister, volgens het Bulletin der Aanbestedingen van 3 januari 2013 werd de opdracht van Defensie voor het plaatsen van een veiligheidsomheining en voor de  installatie  van  een  detectiesysteem  anti-intrusie  met camerabewaking rond de vliegbasis van Kleine Brogel eind december 2012 toegekend aan Cofely Fabricom en aan Segaf.

Over de nieuwe omheining zijn al enkele berichten in de pers verschenen, maar als inwoner van de gouw probeer ik van u wat meer informatie te krijgen. Kunt u mij meer details geven over het type omheining, de omtrek, de hoogte, het gebruikte materiaal?

Kunt u in de mate van het mogelijke – en ik hoop dat u straks niet zegt dat u om veiligheidsredenen geen informatie kunt geven  – de werking van het detectiesysteem toelichten?

Wanneer zal men de werken aanvatten? Wanneer moeten ze afgerond zijn? Volgens de berichten in de pers is de huidige omheining meer dan 20 jaar oud en zitten er verschillende gaten in, waardoor allerlei dieren op de landingsbaan lopen.

De vliegbasis is ook een doelwit van vredesactivisten. Waarom werd er niet eerder werk gemaakt van een nieuwe omheining?

Ik dank u alvast voor uw antwoord.

Minister Pieter De Crem: Mevrouw Grosemans, de nieuwe omheining zal worden opgebouwd uit panelen die beklimming zeer moeilijk moeten maken en die een grote weerstand tegen doorknippen moeten bieden. De hoogte van die panelen bedraagt minimaal 2,4 meter. Boven op de panelen wordt een bijkomende overklimbeveiliging voorzien door middel van een spiraalvormige draad met meslemmeten. Dankzij die omheining wordt rondom de volledige basis van Kleine Brogel, ongeveer 12 kilometer, met uitzondering van de administratieve zone, een omheining met minimale hoogte van 3 meter gerealiseerd.

Het detectiesysteem bestaat uit twee onafhankelijke subsystemen: een indringingsdetectie en een videobewaking. De indringingsdetectie meldt op een centraal bewakingspunt de beklimming en de beschadiging van de nieuwe perimeteromheining. De videobewaking stelt de interventieploeg in staat om bewegingen van mogelijke indringers op te volgen.

De werken werden genotificeerd aan de gekozen aannemer op 20 december 2012. De uitvoeringstermijn van 200 werkdagen vangt aan binnen een periode van 30 tot 60 kalenderdagen volgend op die notificatie. Er konden nu in de globale begroting van Defensie, met toch wel de uitvoering van zeer veel werken door de herstructurering van Defensie, de nodige budgettaire middelen worden vrijgemaakt.

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de minister, na jarenlange incidenten komt er nu dan misschien een einde aan alle vragen over het bestormen van de omheining en het binnenraken op Kleine Brogel.

Ik wil nog een punt aanhalen dat niet in mijn ingediende vraag stond, maar ik wil toch een poging ondernemen. Op 24 februari 2010 is er nog een schriftelijke vraag ingediend in verband met de concrete maatregelen. Op die vraag hebt u geantwoord dat er een investeringsprogramma ter goedkeuring voorlag, dat gefinancierd zou worden door de NAVO.

Mijnheer de minister, betalen we de thans geplande nieuwe omheining zelf, of is uw antwoord uit 2010 een verwijzing naar de nieuwe omheining?

Minister Pieter De Crem: De omheining waarover u vandaag een vraag hebt gesteld, betalen wij zelf. Dat is een andere beveiliging.

Karolien Grosemans (N-VA): Heeft er geen overleg plaatsgevonden met de Amerikaanse autoriteiten?

Minister Pieter De Crem: Neen.

De voorzitter: Het gaat om de perimeter.

Minister Pieter De Crem: Het is een beveiliging voor de beveiliging.