Mondelinge vraag inzake de toekomst van het kwartier Moorslede te Leopoldsburg

23 november 2011

Mondelinge vraag van mevrouw Karolien Grosemans aan de minister van Landsverdediging over "de toekomst van het kwartier Moorslede te Leopoldsburg" (nr. 7153)

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de minister, dit lijkt wel een vraag die op een gemeenteraad moet worden gesteld, maar omdat de mensen daar van het kastje naar de muur worden gestuurd en geen antwoord krijgen, hebben zij gevraagd om de vraag ook hier te stellen.

De jeugdraad van Leopoldsburg wacht al achttien jaar op een geschikte locatie voor een jeugdcentrum. Intussen zullen sommige zelfs al geen jongeren meer zijn.

Toen enkele jaren geleden werd aangekondigd dat Defensie het militair kwartier in Moorslede zou sluiten, was men heel gelukkig, omdat men dacht dat er nu een oplossing in de maak zou zijn en het heel snel zou gaan.

De militaire politie is vertrokken uit het kwartier Moorslede en er is dus geen invulling meer van het gebouw. Wat zal er gebeuren met die gebouwen?

De optie om het voormalig militair kwartier om te vormen tot een jeugdcentrum, is al meermaals naar voren gekomen. In mei nog heeft de jeugdraad van Leopoldsburg 800 handtekeningen overhandigd aan het gemeentebestuur met de vraag om die gebouwen om te vormen tot een jeugdcentrum.

De burgemeester van Leopoldsburg liet toen uitschijnen dat het een kwestie van tijd was eer de verkoop van de gebouwen zou worden afgerond.

Mijnheer de minister, is Defensie van plan die gebouwen te verkopen? Hoe ver staat het met het dossier? Is er al duidelijkheid over de bestemming die het voormalig militair kwartier van Moorslede zal krijgen?

Kunt u iets zeggen over de kostprijs van het gebouw? Hebben zich al mogelijke kopers aangeboden? Indien ja, wie?

Zijn er al gesprekken geweest tussen het gemeentebestuur van Leopoldsburg en Defensie over de verkoop van die gebouwen?

Volgens de burgemeester van Leopoldsburg ligt het verkoopdossier stil door de politieke situatie. Hij zegt dat het dossier als gevolg van het feit dat de regering in lopende zaken is, niet kan worden afgehandeld. Klopt dat?

Kan men in afwachting van de definitieve verkoop al een concessie sluiten?

Minister Pieter De Crem: In het kader van de hervormings- en rationalisatieplannen van Defensie werd beslist het kwartier Moorslede te sluiten.

Het kwartier zal begin 2012 aan de FOD Financiën worden overgedragen met het oog op verkoop. De raming van de venale waarde is de uitsluitende bevoegdheid van de FOD Financiën en is in opmaak.

Uit contacten met de stad Leopoldsburg is gebleken dat die de intentie heeft om de site te verwerven via een onteigeningsprocedure. De gemeente zal hiervoor een ruimtelijk uitvoeringsplan opstellen met een nieuwe stedenbouwkundige bestemming op het gewestplan als zone voor openbaar nut, groen en recreatie.

Met de burgemeester werd overeengekomen dat een concessie kan worden afgeleverd door Defensie, zodra de gemeenteraad heeft beslist over te gaan tot onteigening.

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de minister, ik dank u voor het antwoord.