Mondelinge vraag inzake de tweede pensioenhervorming van de regering-Di Rupo

20 maart 2012

Mondelinge vraag van mevrouw Karolien Grosemans aan de vice-eersteminister en minister van Pensioenen over "de tweede pensioenhervorming van de regering-Di Rupo" (nr. 9774)

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de minister, naar aanleiding van de berichtgeving betreffende de sterke stijging van het aantal gepensioneerden, stelde u dat u die cijfers had zien aankomen en dat er de komende jaren zeker nog een nieuwe hervorming komt. Iedereen had dat natuurlijk zien aankomen; wij krijgen immers al heel lang rapporten van het Studiecommissie voor de Vergrijzing.

Kunt u toelichten welke maatregelen u in het vooruitzicht stelt en wanneer wij die mogen verwachten?

Ik vermoed dat u het hier zult hebben over uw negen of tien werven. Moeten wij uw verklaring kaderen in uw intentie om een eenheidspensioen in te voeren? Werd er in de regering al overlegd over een volgende hervorming? Bestaat er een consensus daaromtrent?

Minister Vincent Van Quickenborne: Ik heb in het artikel in Het Nieuwsblad op Zondag gereageerd op de sterke stijging van het aantal gepensioneerden. Ik heb gezegd dat het niet de laatste hervorming zal zijn en dat er de komende decennia waarschijnlijk nog nieuwe pensioenhervormingen zullen komen. Daarmee heb ik evenwel niet gezegd dat de toekomstige pensioenhervorming er een van de regering Di Rupo zal zijn, integendeel. Sta me toe te citeren uit het artikel in Het Nieuwsblad op Zondag: “(…)maar dat zal niet meer voor deze regering zijn”. 

Het is mijn bedoeling om het nodige studiewerk te verrichten ter voorbereiding van de volgende pensioenhervorming, ongeacht of ze zal plaatsvinden. Wat mij betreft, zal ze moeten plaatsvinden, zij het in een volgende regeerperiode.

Het gaat inderdaad niet over de tien werven, die ik in de commissie voor de Sociale Zaken van de Kamer voorgesteld heb. De tien werven zijn ingeschreven in het regeerakkoord en die worden de rest van de legislatuur aangepakt. Ik heb ze trouwens uitvoering toegelicht naar aanleiding van de discussie over mijn beleidsnota en tevens een timing gegeven op vraag van diverse collega’s.

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de minister, er komt dus nog een grote pensioenhervorming, maar niet meer binnen deze regeerperiode. De tien werven worden wel nog deze legislatuur uitgevoerd. Ik denk niet dat er concreet data waren vooropgesteld voor die werven.