Mondelinge vraag inzake de vastleggingskredieten voor investeringen bij Defensie

28 maart 2012

Mondelinge vraag van mevrouw Karolien Grosemans aan de minister van Landsverdediging over "de vastleggingskredieten voor investeringen bij Defensie" (nr. 10650)

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de minister, in de initiële begroting voor 2011 werd in totaal 279,5 miljoen aan vastleggingkredieten ingeschreven voor diverse investeringsprojecten. Deze kredieten moesten zowel de investeringen in materieel als in infrastructuur dekken. De initiële begroting voor 2012 was rampzaliger: Defensie kreeg slechts 126,8 miljoen euro ter beschikking. In uw antwoord op mijn mondelinge vraag liet u echter verstaan dat daarin op het jongste begrotingsconclaaf verandering is gebracht door de toekenning van 242 miljoen aan vastleggingkredieten. Geen bijkomende, blijkbaar.

Voor Defensie was de extra injectie aan kredieten meer dan broodnodig. Graag wil ik daarover volgende vragen stellen.

Hoeveel van de 279,5 miljoen euro heeft Defensie in 2011 effectief kunnen vastleggen? Hoeveel werd er besteed aan infrastructuurwerken en hoeveel aan investeringen in materieel?

Mijnheer de minister, wanneer komt u met uw Investeringsplan 2011-2014 naar buiten? Wat staat u in de weg om de plannen kenbaar te maken?

Vorig jaar, toen de regering in lopende zaken was, werden de vastleggingkredieten van Defensie geplafonneerd tot 141 miljoen euro. Is deze maatregel nog van toepassing?

Minister Pieter De Crem: Mevrouw Grosemans, in 2011 werd effectief voor 125,457 miljoen euro aan investeringen vastgelegd, waarvan 42,253 miljoen euro voor materieel en 83,204 miljoen euro voor infrastructuur. Wetende dat wij in lopende zaken waren tot 6 december van vorig jaar, meer dan 11 maanden van dat jaar dus, is dat een goed resultaat.

Het investeringsplan werd in samenwerking met de defensiestaf opgesteld. Ten gevolge van de laatste budgettaire hypotheses uit het conclaaf dienen er echter nog kleine aanpassingen doorgevoerd te worden. Het plan wordt binnenkort aan de regering voorgelegd. In het raam van de begrotingscontrole 2012 werd een vastleggingkrediet van 242 miljoen euro – ik had het daarover al eerder in deze commissie – ingeschreven, terwijl er in de initiële begroting 0 euro was ingeschreven, voor het plan voor investeringen in materiaal in het domein van Defensie en veiligheid, het PIDV. Dat krediet zal toelaten om de voorziene programma’s in 2012 vast te leggen.