Mondelinge vraag inzake de verhoging van sociale bijdragen om de eerste pijler te vrijwaren

11 januari 2011

Mondelinge vraag van mevrouw Karolien Grosemans aan de minister van Pensioenen en Grote Steden over "de verhoging van sociale bijdragen om de eerste pijler te vrijwaren" (nr. 1185)

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de voorzitter, geachte heer minister, er wordt druk gezocht naar middelen om het pensioenstelsel leefbaar te houden. U spreekt over het verhogen van de solidariteit om de eerste pijler te vrijwaren. Betekent dit in de praktijk dat de sociale bijdragen van de werkgevers opgetrokken kunnen worden? Hier duikt het probleem van de hoge loonkosten in ons land op. De Belgische bedrijfswereld ziet haar concurrentiepositie ondermijnd door de handicap van een loonkloof met de ons omringende landen. Overweegt u in uw denkoefening om de sociale bijdragen te verhogen?

Minister Michel Daerden: Mijnheer de voorzitter, collega’s, de inkomsten uit roerend en onroerend vermogen moeten meer aan ons sociale zekerheidssysteem bijdragen dan zij tegenwoordig doen.  Het globaal beheer van de sociale zekerheid van de werknemers, evenals dat van de zelfstandigen, ontvangt tussen de 33 % en 40 % van zijn inkomsten uit een of andere vorm van belastingen. Bijgevolg is de strijd tegen de fiscale fraude het instrument bij uitstek om de solidariteit ten voordele van de wettelijke pensioenen te versterken. Iedereen in deze commissie moet zich ervan bewust zijn dat, aangezien de regering sindsdien in lopende zaken is, het nu onmogelijk is om het even welke politieke stelling naar voren te schuiven in haar naam

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, het is teleurstellend dat u nooit naar de commissies komt. Nu komt u om te zeggen dat u niet op de vragen kunt antwoorden.

Minister Michel Daerden: Ik heb dat nooit gezegd.

Karolien Grosemans (N-VA): Er kan nu niet worden geantwoord omdat er een regering van lopende zaken is. De minister wil niet spreken voor zijn partij of de regering. Ik moet zeggen dat persoonlijke standpunten ook interessant zijn. Die worden nu wel gegeven. Ik onthoud dat u de loonkosten niet wilt optrekken omdat de strijd tegen de sociale fraude genoeg zal opbrengen om dat niet te doen. Doch, dat is eigenlijk geen antwoord op mijn vraag.