Mondelinge vraag inzake de verkoop van Agusta Helikopters

18 januari 2012

Mondelinge vraag van mevrouw Karolien Grosemans aan de minister van Landsverdediging over "de verkoop van vier Agustahelikopters" (nr. 8405) (komen te vervallen)

Geachte meneer de minister,

Uit een artikel van de Standaard (19 december 2011) kunnen we vernemen dat Defensie plannen heeft om nog eens vier Agusta A109-helikopters te verkopen. De helikopters waarover in het artikel sprake is, zijn bijna 20 jaar oud. Daarnaast zijn de vier toestellen momenteel niet in staat om te vliegen.

Defensie zou geen plannen hebben om de helikopters te herstellen. Ze gaan dus volgens de Standaard verkocht worden ‘in de staat waarin ze zich bevinden, zonder enige vorm van garantie’.

Graag had ik de minister hierover volgende vragen willen:

Kan de minister meer uitleg geven over dit dossier? Wat is de verkoopsprijs van deze vier Agusta A109-helikopers? Hebben potentiële kopers of geïnteresseerden zich al tot Defensie gewend? Zo ja, over wie gaat het? Stelt Defensie bepaalde voorwaarden bij de verkoop, en zo ja: welke? 

Uit uw antwoord op de Schriftelijke vraag van mijn collega Patrick De Groote  (Nr. 5-823) blijkt dat Defensie in 2011 over 7 Agusta A109-helikopters beschikt die uit gebruik waren genomen. Met de verkoop van de 4 Agusta’s zal dit aantal teruglopen naar 3. Denkt Defensie eraan om deze toestellen te verkopen of te kannibaliseren? Indien Defensie van plan is deze toestellen te verkopen, wanneer zullen deze worden aangeboden? Gaat het hier over vliegklare toestellen of niet? Wat is de geschatte waarde van deze toestellen? 

Defensie beschikt daarenboven over een twintigtal operationele A109-helikopters. Tot wanneer zullen deze in dienst blijven? Is Defensie van plan om deze op termijn te vervangen (door bijvoorbeeld extra NH-90s)? Zo ja, aan welke pistes wordt er op dit ogenblik gedacht?

 

In antwoord op de mondelinge vraag van de heer Roland Defreyne aan de minister van Landsverdediging over "de verkoop van vier Agusta A190-helikopters" (nr. 8401)

Minister Pieter De Crem: Er zijn zeven A109-helikopters uit gebruik genomen. Drie daarvan zijn in volledige configuratie en kunnen na een grondige inspectie opnieuw luchtvaardig worden gemaakt. Zij blijven eigendom van Defensie als actieve reserve en worden naar behoren gepreserveerd. De vier andere toestellen worden door Defensie te koop aangeboden in de staat waarin zij zich bevinden. 

De voorwaarden waaraan potentiële kopers moeten voldoen zijn opgenomen in het bestek. Eén van de belangrijkste voorwaarden is de verplichte ondertekening van het end user certificate. Het is te vroeg om ons uit te spreken over de identiteit van de kandidaat-kopers, daar zij zich nog tot eind januari 2012 kunnen aanmelden. 

Naar aanleiding van een bezoekdag op 23 november, hebben alvast twee Belgische en één Nederlandse firma hun interesse kenbaar gemaakt. 

De te verwachten verkoopprijs wordt volledig bepaald door de prijzen op de tweedehandsmarkt voor dergelijke toestellen. Defensie kan bijgevolg geen richtgetal geven, daar de verkoopsprocedure nog loopt. 

Er werd geopteerd voor een publieksverkoop. De opbrengst van deze verkoop zal conform de begrotingsbepalingen van artikel 2.16.22 van het begrotingsjaar 2012 opnieuw binnen Defensie worden aangewend. 

Een verdere vermindering van het A-109-toestellen zal plaatsvinden tijdens deze legislatuur. Hoeveel en wanneer, werd nog niet bepaald, daar dit deel kan uitmaken van verdere rationaliseringen. 

In de beleidsvisie die wij vandaag en vorige week hebben besproken, is een vervanging van de A-109-toestellen niet aan de orde.