Mondelinge vraag inzake de vervanging van de F-16-jachtvliegtuigen

22 februari 2017

Mondelinge vraag van mevrouw Karolien Grosemans aan minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, over "de vervanging van de F-16-jachtvliegtuigen" (nr. 16778)

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de minister, wij hebben onlangs in de pers mogen lezen dat de VS, bij monde van hun nieuwe minister van Defensie, verwachten en zelfs erop aandringen dat alle lidstaten hun deel van de kosten dragen voor de collectieve verdediging van Europa in NAVO-verband. Onze regering heeft daarom in 2015 een ambitieus investeringsplan goedgekeurd, in het kader van de strategische visie voor Defensie, en heeft dat zelfs aangekondigd op de laatste NAVO-top in Warschau. De uitvoering van die plannen, waaronder de vervanging van de F-16, loopt vertraging op.

Ik heb enkele vragen in die context.

Ten eerste, de lancering van het lastenboek voor de vervanging van de F-16's en de start van de programmafase werden al eerder aangekondigd in deze commissie. Wat zijn de laatste vooruitzichten?

Ten tweede, zijn er belangrijke struikelblokken die de publicatie van het aangekondigde lastenboek voor de vervanging van onze 40 jaar oude gevechtsvliegtuigen in de weg staan? Indien ja, welke?

Ten slotte, binnenkort, in mei waarschijnlijk, is er een nieuwe NAVO-top met president Trump. Denkt u dat onze regering haar belofte kan waarmaken en tegen dan het lastenboek kan publiceren om de procedure op te starten voor de goedgekeurde vervanging van de F- 16's?

Minister Steven Vandeput (N-VA): Ik kan u, mevrouw Grosemans, bevestigen dat de inspecteur-generaal van Financiën inderdaad op 30 januari 2017 zijn advies heeft gegeven over het dossier van de vervanging van de F-16 in de fase van de aanvraag van een voorafgaandelijk akkoord.

Het dossier is nu in voorbereiding om aan de commissie voor de Legeraankopen te worden voorgelegd, die een advies moet geven alvorens wij het dossier aan de Ministerraad kunnen voorleggen.

De tijdlijn laat toe om een contract te sluiten in de tweede helft van 2018.

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de minister, in tegenstelling tot mijn collega’s, heb ik er alle vertrouwen in dat de regering niet meer zal dralen om weldra het lastenboek in de bijzondere commissie Legeraankopen voor te leggen, waar het lastenboek besproken kan worden. Ik heb er ook alle vertrouwen in dat er een eerlijke en transparante competitie zal plaatsvinden en dat de beslissing nog op tijd, in deze legislatuur, zal vallen.

Ik vind het ook vreemd dat de focus niet meer ligt op de aankoop van die capaciteit van die gevechtsvliegtuigen. Blijkbaar bestaat er daarover een akkoord tussen meerderheid en oppositie. Nu is de focus verplaatst naar het nucleaire, naar de kernwapens, en dat vind ik heel vreemd. In deze commissie is immers al vaak gezegd dat dit eigenlijk geen issue is voor deze regering, aangezien die beslissing ten vroegste in 2025 wordt genomen.

Mijnheer de minister, u hebt ook al heel vaak in deze commissie gezegd dat geen enkel toestel op dit ogenblik geaccrediteerd is om nucleaire capaciteit te dragen.

De heer Hellings zegt dat er geld geïnvesteerd moet worden in de sociale zekerheid en in onderwijs. Het klopt dat die investeringen moeten gebeuren, maar onze veiligheid is even belangrijk.