Mondelinge vraag inzake de voorraad mijnen van Defensie

9 juli 2013

Mondelinge vraag van mevrouw Karolien Grosemans aan de vice-eersteminister en minister van Landsverdediging over "de voorraad mijnen van Defensie" (nr. 18919)

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, uit uw antwoord op mijn schriftelijke vragen van 2 en 3 mei over de voorraad operationele en niet-operationele munitie van Defensie blijkt dat beide munitievoorraden mijnen bevatten.

In het geval van de niet-operationele stock gaat het om antitankmijnen, maar wat de operationele mijnen betreft, verstrekt uw antwoord geen verdere informatie over het type.

Ik wil u dan ook de volgende vragen stellen. Kunt u preciseren welk soort mijnen zich in de voorraad operationele munitie bevindt? Om hoeveel ton gaat het per type?

Bestaat de voorraad niet-operationele munitie uitsluitend uit antitankmijnen? Om hoeveel ton gaat het? Waarvoor maakt het leger gebruik van de mijnen uit de operationele stock?

Waarom beschikt het leger nog over een voorraad niet-operationele mijnen? Waarom werden deze mijnen nog niet vernietigd? Op welke termijn plant Defensie deze voorraad te vernietigen?

Biedt Defensie ook mijnen te koop aan? Bezit Defensie zowel in haar operationele als niet-operationele stock nog over mijnen die volgens het Verdrag van Ottawa verboden zijn? Indien ja, welke en waarom zijn deze nog niet vernietigd?

Minister Pieter De Crem: Mijnheer de voorzitter, mevrouw Grosemans, ik wil opnieuw inhaken op het antwoord dat ik had aangevat met betrekking tot artikel 3 van het Verdrag van Ottawa en waar ik reeds was gekomen aan de operationele voorraad.

Daarin zijn twee soorten mijnen aanwezig, met name de antitank- en de antipersoneelsmijnen.

Defensie beschikt in de operationele voorraad nog over 592 ton antitankmijnen en 350 kilo antipersoneelsmijnen. Op basis van het Verdrag van Ottawa werden 64 ton antipersoneelsmijnen door NSPA en DOVO vernietigd tussen 1996 en 1997.

De voorraad niet-operationele munitie bevat alle families van munitie. In totaal bestaan er nog ongeveer 1 327 kilo – of 1,327 ton – van de niet-operationele voorraad uit antitankmijnen.

De antitankmijnen uit de operationele voorraad maken deel uit van de operationele reserve van Defensie. De beperkte stock antipersoneelsmijnen wordt gebruikt voor de opleiding en training van het ontmijningspersoneel, zoals toegelaten door artikel 3 van het Verdrag van Ottawa, waarnaar ik eerder in het antwoord heb verwezen.

In dit raam werd sinds 1998 1,2 ton vernietigd door de ontmijners van Defensie in het licht van opleiding en training.

De mijnen die zich in de niet-operationele voorraad bevinden, zijn reeds ontmanteld. De actieve elementen van deze mijnen zijn hernomen in demilitarisatie- of vernietigingsplanningen. De stabiliteit van de springstoffen van deze mijnen noodzaakt geen prioritaire vernietiging en gebeurt op basis van de budgettaire mogelijkheden.

Defensie heeft geen mijnen op haar verkooplijsten staan.

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de minister, dank u voor uw antwoord. Ik heb geen verdere vragen.