Mondelinge vraag inzake de waarschuwingen per e-mail voor dreigende aanslagen op militairen

9 oktober 2013

Mondelinge vraag van mevrouw Karolien Grosemans aan de vice-eersteminister en minister van Landsverdediging over "de waarschuwingen per e-mail voor dreigende aanslagen op militairen" (nr. 19449)

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de minister, op 15 en 16 augustus berichtten enkele Franstalige media over e-mails van militaire veiligheidsofficieren, waarin deze waarschuwen voor dreigende aanslagen op militairen en hen onder andere adviseren waakzaam te zijn en zich buiten de kazernes niet onnodig in uniform te vertonen.

Volgens de heer Desy van ACOD Defensie werd het alarmniveau binnen het leger inderdaad verhoogd, maar heeft Defensie geen officiële communicatie gevoerd.

Mijnheer de minister, ik wil u daarover graag de volgende vragen stellen. Wat is uw reactie op de kritiek van de heer Desy van ACOD Defensie? Kunt u meer uitleg geven over de verstuurde e-mails? Op wiens initiatief werden deze verstuurd? Hoe staat u tegenover deze actie en tegenover de inhoud van de e-mails?

Klopt het dat het alarmniveau werd verhoogd? Wat was hiervoor de aanleiding? Geldt deze verhoging voor iedereen of enkel voor militairen die op een bepaalde basis werkzaam zijn? Kunt u in dit laatste geval meedelen voor welke basissen het alarmniveau werd verhoogd?

Werden de militairen officieel op de hoogte gesteld van de verhoging en van de voorzorgsmaatregelen die zij in dat kader moeten nemen? Indien neen, waarom niet?

Via welke andere standaardprocedures kan Defensie haar personeel op de hoogte brengen van een verhoogde dreiging?

Minister Pieter De Crem (in het Frans): De Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid heeft de militairen aangeraden de militaire inrichtingen niet in uniform te verlaten. Haar analyse stoelde op een advies van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) in verband met de gebeurtenissen in Groot-Brittannië op 22 mei en in Frankrijk op 25 mei, waarbij militairen werden aangevallen.

Collega’s, de Defensiestaf heeft nadien een bericht naar alle eenheden verstuurd, om de veiligheidsautoriteiten richtlijnen te geven over een beperkte verhoging van het alarmstadium.

Deze verhoging was minimaal en had tot doel om, enerzijds, het personeel in te lichten en te sensibiliseren over deze latente dreiging, teneinde zo waakzaam mogelijk te zijn, en, anderzijds, alle public-relationsactiviteiten aan de Defensiestaf te melden.

Op dat ogenblik waren er geen indicaties van een concrete dreiging. Het betrof een preventieve maatregel.

(In het Frans:) De gevolgde procedure maakt het mogelijk, rekening houdend met de plaatselijke toestand, snel contact op te nemen met het personeel.

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord.
De ADIV had weet van extra bedreigingen na de recente aanslagen op militairen in Londen en Parijs.

Wat ik niet goed begrijp, is waarom het kabinet dan niet iedereen heeft verwittigd. Er is slechts een beperkte verwittiging uitgestuurd, hoewel de veiligheidsofficieren en ook de ADIV het nodig achtten de mails in kwestie te versturen.

Wij moeten natuurlijk geen paniek veroorzaken. Wanneer de ADIV echter weet heeft van extrabedreigingen, lijkt het mij logisch dat iedereen op de hoogte wordt gebracht, wat gerust op een rustige manier kan.

Mijnheer de minister, u vindt veiligheid ongetwijfeld ook heel belangrijk. Hier is een en ander volgens mij toch fout gelopen. Ik hoop dat uit het gebeurde lessen worden getrokken.