Mondelinge vraag inzake de wederuitrustingsprogramma's

7 maart 2012

Mondelinge vraag mevrouw Karolien Grosemans aan de minister van Landsverdediging over "de wederuitrustingsprogramma’s" (nr. 9544)

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de minister, ook mijn vraag komt er naar aanleiding van de nieuwjaarsbrief van de CHOD. 

Generaal Charles-Henri Delcour windt er opnieuw geen doekjes om wat de problematiek van de wederuitrustingsprogramma’s betreft. Hij stelt hierbij onder andere: “De meest pessimistische vooruitzichten inzake wederuitrusting werden helaas bewaarheid. Wij hebben nagenoeg geen nieuwe wederuitrustingsprogramma’s op stapel gezet. Ondanks alle aangevoerde rechtvaardigingen en ondanks de inspanningen van onze minister werden programma’s zoals de aanvullende schijven van de MPPV en AIV of de maintenance van de NH90 geblokkeerd”. Verder vermeldt de CHOD dat de DGMR zo snel mogelijk een wederuitrustingsplan voor de periode 2012-2014 zal indienen. 

Mijnheer de minister, ik had u hierover graag enkele vragen gesteld. Ten eerste, de CHOD spreekt hier specifiek over de blokkering van wederuitrustingsprogramma’s. Kunt u hier meer uitleg over geven? Welke partij, welke instelling of wat precies hield deze programma’s tegen? Welke argumenten werden hierbij naar voren geschoven? Zijn deze bekommernissen volgens u gerechtvaardigd?  

Ten tweede, hoe denkt u met de erg beperkte kredieten die in de begroting voor 2012 werden voorzien voor de investeringen in militair materieel een performant wederuitrustingsbeleid op poten te zetten dat min of meer aan de verzuchtingen van Defensie tegemoet zal komen? Verwacht u bij het begrotingsconclaaf nog verdere coupures in het huidige investeringsbudget? 

Minister Pieter De Crem: Mijnheer de voorzitter, geachte collega’s, Defensie beschikt over 127 Armoured Infantry Vehicles – de AIV’s –, 438 Light Multirole Vehicles – de LMV’s –, 220 Multipurpose Protected Vehicles – de MPPV’s – en 59 Pandurvoertuigen. Daarvan zijn op dit moment 36 LMV’s en 46 MPPV’s in operatie gezet. Van deze voertuigen zijn er momenteel 38 AIV’s, 119 LMV’s, 49 MPPV’s en 33 Pandurvoertuigen in onderhoud. De rest is beschikbaar voor training.  

De onderhoudstiming is in functie van de aard van het voertuig, het gebruiksprofiel alsook de behoeften en de prioriteiten van de operaties en van de training. Defensie wenst te streven naar hoeveelheden die de eenheden toelaten om ingezet te worden met het materieel waarmee ze zowel de functionele training als de voorbereiding van de opdracht kunnen uitvoeren. 

Iedere eenheid wordt voorzien van een aantal voertuigen, afhankelijk van haar opdrachten. Daarbij kunnen tijdelijke bijkomende voertuigen worden toegekend, in het geval van bijzondere opdrachten of trainingen. 

In het regeerakkoord werd benadrukt, op ons voorstel, dat er een realisatie komt van het investeringsprogramma om te kunnen beschikken over de adequate middelen voor de eenheden en het personeel. Dat is in het regeerakkoord opgenomen. Dit regeerakkoord zal worden uitgevoerd, omdat ik een geactualiseerd meerjarenplan zal voorstellen dat overeenkomt met het ambitieniveau, kwantitatief en kwalitatief, dat door de regering bij de begroting bij het aantreden van de regering-Di Rupo I werd goedgekeurd. Het geactualiseerde investeringsprogramma 2012-2014 zal heel binnenkort aan de regering worden voorgelegd. 

Met betrekking tot de Ministerraad van 22 maart wil ik toch nog even zeggen dat er een lijst van wederuitrustingprogramma’s voor Defensie is goedgekeurd. Daarmee kom ik bij de vraag van mevrouw Grosemans. 

Omwille van de situatie van lopende zaken werden in 2011 geen nieuwe programma’s toegevoegd. Dat lijkt mij logisch. Op 20 juli 2011 besliste de Ministerraad om de aankoop van MPVV’s uit te stellen. U weet ook in welk kader dit is gebeurd. In het regeerakkoord is de noodzaak van het realiseren van de investeringen met het oog op de uitrusting opnieuw opgenomen. Ik zal dus een investeringsplan voorleggen. Defensie heeft de nodige vastleggingskredieten aangevraagd in het kader van de lopende begrotingscontrole. 

Het plan zal uitgaan van de aangepaste budgettaire hypotheses die voor iedereen gelden en de financiële haalbaarheid van de hernomen programma’s aantonen. De financiële haalbaarheid is aangetoond, maar omdat we in een nieuwe situatie zijn terechtgekomen, zal dezelfde financiële haalbaarheid opnieuw worden aangetoond. 

Ik kan mij op dit moment niet uitspreken over de resultaten of de stand van zaken van het lopende begrotingsconclaaf. Ik weet daar iets meer over dan wat op radio en televisie wordt meegedeeld, maar wij zullen zien wat het finale resultaat van deze bespreking met zich meebrengt. 

De programma’s MPVV, AIV en NH90 zijn opnieuw opgenomen in het investeringsprogramma dat voorligt. De realisatiegraad van dit programma zal in functie van een nieuwe chronologie worden vastgelegd. De vastleggingen die in 2012 al hebben plaatsgevonden, waren gebonden aan functioneringsprogramma’s, dat zijn onderhoudsactiviteiten, en aan een beperkt aantal investeringen in het domein van infrastructuur. 

Karolien Grosemans (N-VA): Er wordt weldra een investeringsplan 2012-2014 ingediend. Die wederuitrusting zal toch moeten worden opgestart. Wij vinden geloofwaardigheid allemaal heel belangrijk, zowel nationaal als naar de NAVO. Daarmee moeten we beginnen.  

Er moeten kredieten worden vrijgemaakt en het investeringsplan zal politieke steun moeten krijgen. Daar kijk ik vol verwachting naar uit.