Mondelinge vraag inzake de werking van ADIV

18 januari 2012

Mondelinge vraag van mevrouw Karolien Grosemans aan de minister van Landsverdediging over "de werking van de Staatsveiligheid en het Comité I" (nr. 8508) (komen te vervallen)

Geachte meneer de Minister,

Op 2 januari publiceerde De Standaard een artikel over de audit van het Comité I die de krant kon inkijken. De gebrekkige informatiedoorstroming werd in deze doorlichting nogmaals aangekaart. Vijf jaar geleden werd het gebrek aan informatiedoorstroming bij de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) al aangekaart. Ook de ICT-ondersteuning en het personeelsbeheer bleken ondermaats te werken.

Graag had ik de Minster hierover volgende vragen willen stellen:

Kan de Minister meer uitleg geven bij deze audit? Had de Minister al weet van deze problematiek? Wat is volgens de minister de kern van het probleem?

Welke maatregelen gaat u nemen om de problemen die in de audit naar voren komen, te verhelpen? Welke maatregelen zijn genomen om de problemen die in de vorige rapporten van comité I werden aangestipt, op te lossen? Zijn hier al concrete resultaten van?

 

 

In antwoord op de mondelinge vragen van de heer David Geerts aan de minister van Landsverdediging over "de werking van de ADIV" (nr. 8482) en van de heer Roland Defreyne aan de minister van Landsverdediging over "de audit van de militaire inlichtingendienst (ADIV)" (nr. 8515)

Minister Pieter De Crem: Het auditverslag, waarnaar verwezen wordt, dateert van de zomer van verleden jaar. Het werd achter gesloten deuren besproken in de commissie belast met de parlementaire begeleiding van het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Zoals ik reeds in antwoord op eerdere vragen vanuit het Parlement op de Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid heb meegedeeld, was ik voorstander van het houden van een audit en keek ik uit naar de auditaanbevelingen. 

Het auditverslag van vorige zomer bevat een erkenning voor verwezenlijkingen uit het verleden en ook voor het vele positieve werk dat verricht wordt door de ADIV. 

Anderzijds zal het ook helpen om de ADIV nog te dynamiseren en nodige veranderingen en verbeteringen te ontwikkelen, onder meer in aanvulling op de totstandkoming en implementatie van de zogenaamde BIM-wet, als zeer belangrijke verwezenlijking van de vorige legislatuur in het domein van de inlichtingendiensten. Dit was immers het wettelijk kader dat onze diensten nodig hadden voor de uitdagingen van de 21e eeuw. Ik heb destijds de voorzitter van het Comité I bedankt voor de gedetailleerde auditresultaten en het grote werk dat het auditverslag vertegenwoordigt. 

Onmiddellijk na ontvangst werd een eerste analyse van het verslag uitgevoerd binnen het departement en een task force opgericht binnen de ADIV. Tijdens een bespreking van de eerste analyse met mijn kabinet, werd een actieplan gevraagd waarbinnen de diverse aanbevelingen van het Comité I aan bod komen, waarin per aanbeveling wordt aangegeven welke acties desgevallend nodig zijn en waarin de daarbij horende doelstellingen worden aangereikt. 

Begin oktober, nadat de chef Defensie mij het actieplan had voorgesteld, werd overeenkomstig de wettelijke mogelijkheid daartoe, met het Comité I een gedachtewisseling belegd om het een en ander samen en in het licht van het auditverslag te bespreken. Tijdens deze gedachtewisseling, die plaats vond op 7 november 2011in het gebouw van de ADIV, werd het actieplan toegelicht aan het Comité I met inbegrip van de gefaseerde aanpak in het op dat ogenblik reeds enige tijd lopende implementatieplan. Bij die gelegenheid heeft het Comité I zijn appreciatie uitgedrukt voor het ter harte nemen van de auditresultaten door middel van het actieplan. Er werd afgesproken dat ook in de toekomst tussentijds de verdere implementatie van het actieplan zou worden toegelicht aan het Comité I. 

Gelet op de bijzondere aard van de materie, meen ik dat de commissie belast met de parlementaire begeleiding van het Vast Comité van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten in haar gebruikelijke vergadermodus het gepaste forum is voor de eventuele detailtoelichting van de audit en het bijhorende actieplan met gefaseerde aanpak, evenals omtrent de ermee verbonden gegevens zoals de personeelssamenstelling van de ADIV. 

Niettemin kan ik vandaag algemeen meegeven dat het plan onder meer doelt op een versterking en dynamisering voor de ADIV van de personeels- en organisatiefunctie, het onderzoek van de mogelijkheid van de creatie van een inlichtingentak binnen Defensie, de uitbouw van het informatiebeheer bij de ADIV, het nadruk leggen op de ICT-middelen bij de verbetering van de werkingsmiddelen en de materiële omstandigheden, met uiteraard ook oog voor de veiligheidsaspecten, de maximale en prioritaire vervroeging van geplande investeringen van ICT-technologie voor de ADIV en tot slot meer aandacht voor de processen.