Mondelinge vraag inzake het aangepaste leveringsschema van de NH90's

20 februari 2013

Mondelinge vraag van mevrouw Karolien Grosemans aan de minister van Landsverdediging over "het aangepaste leveringsschema van de NH90's" (nr. 15788)

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, eind december 2012 hebt u officieel de eerste NH90-helikopter in TTH of transportversie in ontvangst genomen.

Op dat moment werden drie van de vier helikopters in NFH of marineversie in de loop van 2013 verwacht, waarvan de eerste in maart 2013 en de tweede in juni 2013 wordt verwacht.

In Het Belang van Limburg van 2 februari 2013 verklaart de woordvoerder van Defensie echter dat de eerste marineversies pas eind 2013 worden geleverd.

Naar aanleiding van dit bericht zou ik u graag het hiernavolgende willen vragen.

Welk volledig leveringsschema schuift de fabrikant op dit moment voor de marineversie van de NH90-helikopters naar voren? Wat is de reden voor de nieuwe vertraging?

Werd het leveringsschema van de overige drie transportversies sinds december 2012 ook herzien? Zo ja, wat is het huidige schema? Wat is de reden voor de vertraging?

De NFH-vloot werd eind december 2012 nog verwacht in het voorjaar van 2015 volledig operationeel te zijn. Heeft de nieuwe vertraging gevolgen voor de planning?

Om de Sea Kings operationeel te houden, werden in Australië al extra wisselstukken besteld. Ziet Defensie zich genoodzaakt nog meer maatregelen te treffen? Zo ja, om welke maatregelen gaat het? Wat is de kostprijs? Zo neen, welke deadline heeft Defensie zelf voor de levering bepaald, om aan te geven vanaf wanneer Defensie niet anders kan dan bijkomende maatregelen te treffen?

Minister Pieter De Crem: Mijnheer de voorzitter, de heer Ducarme had ook een vraag nr. 15979 over hetzelfde onderwerp ingediend.

De voorzitter: De heer Ducarme laat zich verontschuldigen.

Minister Pieter De Crem: Ik zal proberen een simultane vertaling van het antwoord op zijn vraag te geven.

Mevrouw Grosemans, het leveringsschema van de NATO Frigate Helicopter – NFH of marineversie – voorziet in de levering van drie toestellen in 2013 en van één toestel in 2014. De levering van de eerste helikopter is gepland in de loop van het tweede trimester van 2013. De levering van de twee andere helikopters is voor het laatste semester van 2013 vooropgesteld.

Behalve de gedane levering van één helikopter in 2012 voorziet het leveringsschema van de Tactical Transport Helicopter – TTH of transportversie – in de levering van twee Tactical Transport Helicopters in de loop van het tweede semester van 2013 en in de levering van één Tactical Transport Helicopter in het eerste trimester van 2014.

De door mij gemelde vertragingen, die al in december 2012 werden doorgegeven, zijn te wijten aan de grootte van de industriële productiecapaciteit. Zij zijn meer in het bijzonder te wijten aan de laattijdige aanlevering van onderdelen door de onderaannemers.

Er wordt nog steeds verwacht dat de NATO Frigate Helicoptervloot in het voorjaar van 2015 operationeel zal zijn.

Defensie volgt de situatie op en stelt alles in het werk om een vlotte transitie tussen het gebruik van de huidige Sea Kingvloot naar de NATO Frigate Helicopter te verzekeren. Er dringen zich momenteel geen bijzondere maatregelen op. Indien het noodzakelijk zou zijn de search-and-rescueopdrachten langer met de Sea Kingvloot te blijven verzekeren, dient meer dan waarschijnlijk in 2014 de revisie van een main rotor head te worden gepland, wat momenteel echter nog niet aan de orde is.

De heer Ducarme had een aantal specifieke vragen over eventuele zwakheden bij de NH90 gesteld. Ik wil ter zake een en ander preciseren.

De zogenaamde zwakheden die thans door partners werden vastgesteld, zijn voornamelijk te wijten aan de tussentijdse versie van de NATO Frigate Helicopter waarover de partners ebschikken. Zulks zal niet het geval zijn voor de Belgische exemplaren, rekening houdende met het feit dat de NH90’s in de maritieme versie in de eindconfiguratie zullen worden geleverd.

De NH90 behoort tot een internationaal programma. Er vinden ter zake regelmatig bijeenkomsten plaats met de verschillende nationale verantwoordelijken, waar de leverancier de vastgestelde problemen ontvangt en acties vooropstelt om eraan te remediëren.

Wij moeten ons ervan bewust zijn dat het deels om kinderziekten kan gaan die inherent zijn aan elke nieuwe vorm van uitrusting. De NH90-helikopter zal hier wellicht niet aan ontsnappen. Zelfs wanneer wij over de helikopters in hun eindconfiguratie zullen kunnen beschikken, zullen de equipes die belast zijn met de ontvangst van de helikopters rekening houden met de vaststellingen van onze partners en er bijzondere aandacht aan besteden. Dat is trouwens één van de grote voordelen van de keuze voor deze helikopter in het raam van internationale samenwerking, al was dat in het begin niet zo evident.

Wat de landversie betreft, is tot op dit ogenblik nog geen enkele opmerkelijke zwakte vastgesteld aan de geleverde helikopters, ook niet aan de helikopters in eindconfiguratie. De operationele beschikbaarheid van de helikopters blijkt bij onze partners optimaal te zijn.

Ik wens nogmaals te benadrukken dat Defensie liever iets later over haar heli’s beschikt dan dat er problemen zouden zijn met de geleverde exemplaren.

De door mij aan de firma opgelegde vertragingsboetes bedragen op dit moment 10,2 miljoen euro. Men mag daarom nog niet vervallen in de redenering dat wij de vertraagde leveringen zouden willen bespoedigen. Dat is niet het geval. Maar die boeteclausules lopen natuurlijk.

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de minister, dank u voor uw antwoord.

U kunt aan de vertragingen uiteraard niets doen. U hebt tijdens de vorige commissie gezegd dat u zich de haren uit het hoofd rukt. Die zien er trouwens nog altijd goed uit. Feit is wel dat het productieschema voortdurend opschuift.

Onze planning, waarin de helikopters volledige operationeel zouden zijn in het voorjaar van 2015 blijft blijkbaar wel overeind. Dat vind ik straf. Vandaar mijn laatste vraag naar de deadline. Het kan toch niet anders of Defensie heeft een deadline bepaald wanneer bijkomende maatregelen nodig zijn? Ik hoop dat die goed in het oog wordt gehouden. Dat aspect hebben wij immers wel in de hand.

Minister Pieter De Crem: De einddatum voor de laatste leveringen en voor de volledige vervanging van de vloot is eind 2015 zoals contractueel was overeengekomen.